Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het wegvervoer

Het CMR Verdrag van 1956, die het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden regelt, geeft niet op alle vragen een antwoord. Op de keerzijde van de door de erkende federaties, waaronder Febetra, uitgegeven CMR vrachtbrieven bevinden zich (uniforme) algemene voorwaarden transport. Deze werden in het najaar van 2017 door de drie federaties geactualiseerd.

Deze algemene voorwaarden transport kunnen beschouwd worden als een aanvulling van het CMR Verdrag. Ze regelen aangelegenheden als de wachturen, de aansprakelijkheid voor laad-en losoperaties, de betalingstermijnen, ed meer.

Algemene voorwaarden hebben rechtskracht indien tegenpartij ze kende en aanvaardde, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend.

Hiernaast vindt u deze algemene voorwaarden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Nog vragen? Neem contact op met de juridische dienst, tel. 02/421.50.18jur@febetra.be.

Algemene logistieke voorwaarden

Door de hevige concurrentie die transportondernemingen ondergaan, samen met de constante druk op de prijzen, hebben velen onder hen verscheidene logistieke diensten ontwikkeld.Het juridisch kader en de regels in de transportwereld zijn alom bekend en vervat in de CMR-reglementering.

Op het vlak van de logistiek ontbrak er, door een snelle ontwikkeling, een zekere juridische basis.BELOTRA, de logistieke commissie van Febetra, samen met het Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen(KVBG) en met de steun van alle federaties uit de transportsector en de Confederatie der Expediteurs van België gingen aan de slag om algemene logistieke dienstverleningsvoorwaarden op te stellen. De eerste versie was van kracht sinds 27/11/2003. Na 12 jaar heeft de sector geoordeeld dat deze voorwaarden aan een update toe waren. De tweede versie is van kracht sinds 9 oktober 2015.

Ze zijn beschikbaar in 4 talen (NL,FR,D,GB) en kunnen hiernaast gedownload worden. De Nederlandse tekst is gezaghebbend.

Nog vragen? Neem contact op met de juridische dienst, tel. 02/421.50.18jur@febetra.be.

Algemene voorwaarden transporteur-expediteur

In 2021 publiceerde FORWARD Belgium modelvoorwaarden die door expediteurs en logistieke dienstverleners konden gebruikt worden ten aanzien van de wegvervoerders waarop zij beroep doen.

Vanuit de transportsector, vertegenwoordigd door Febetra, TLV en UPTR, kwamen gezamenlijke opmerkingen op verschillende bepalingen in deze voorwaarden, die voor hen niet aanvaardbaar waren.

Het voorbije anderhalf jaar hebben FORWARD Belgium en de verschillende transportfederaties in gezamenlijke dialoog toegewerkt naar een tekst die voor iedereen aanvaardbaar is en die de verhoudingen tussen transporteurs en hun opdrachtgevers tracht in balans te houden.

In de huidige logistieke keten met veelvuldige verstoringen, stellen we vast dat zowel expediteurs als transporteurs regelmatig worden geconfronteerd met onvoorziene situaties die een grote druk leggen op hun werkzaamheden.

Het gevolg hiervan is dat op het terrein tussen beide partijen vaak discussies ontstaan over problemen die elders in de logistieke keten hun oorzaak vinden. Tijdens de gezamenlijke besprekingen tussen FORWARD Belgium, Febetra, TLV en UPTR is een toenemend wederzijds begrip ontstaan voor elkaar positie in de logistieke keten. In de toekomst zal getracht worden om gezamenlijk in dialoog te gaan met andere stakeholders zoals rederijen, terminals, NxtPort,… , maar ook onderling vaker in overleg te gaan waar er raakvlakken zijn.

Vaak stellen we in de praktijk vast dat tussen expediteurs en transporteurs onduidelijke of onvolledige (formele) afspraken worden gemaakt bij de transportopdracht en de uitvoering ervan. In geval van discussie dient men dan terug te vallen op CMR of algemene vervoersvoorwaarden.

Het CMR- Verdrag kent echter een aantal grijze zones en spreekt zich niet altijd uit over situaties waarmee onze bedrijven in de praktijk vaak geconfronteerd worden zoals afspraken rond laden en lossen en de respectievelijke verantwoordelijkheden, betwistingen aangaande ladingzekering en overbelading, controle op de uiterlijke staat van containers, wachttijden,…

Tijdens de besprekingen is meermaals gebleken dat het vaak zeer complex is om dergelijke praktische situaties in een tekst te omschrijven en er een passende oplossing voor te bieden, die voor iedereen aanvaardbaar is.

Daarom wordt in de huidige modelvoorwaarden regelmatig de aanbeveling gedaan om tussen expediteur / opdrachtgever enerzijds en transporteur anderzijds specifieke afspraken te maken bij het aangaan van het vervoercontract. Aangezien niet elk vervoer een standaard proces is en er vaak specifieke verwachtingen bestaan, is het van belang om daar goede afspraken rond te maken die op voorhand voor beide partijen duidelijk zijn en voor een juist evenwicht zorgen.

Zo werd in gezamenlijk overleg  een standaard transportopdracht opgemaakt voor zowel conventioneel als containervervoer.  De template laat de keuze op welke manier dit in het proces kan worden ingevoerd, maar op termijn verdient het de voorkeur om dit digitaal te integreren.

In deze template is opgenomen welke informatie en welke gegevens standaard moeten worden overgemaakt aan de transporteur. Vandaag gebeurt dit nog te gefragmenteerd en te onoverzichtelijk.

De tekst van de modelvoorwaarden wordt door FORWARD Belgium aan haar leden in verschillende talen ter beschikking gesteld zodat expediteurs ernaar kunnen verwijzen of bij voorkeur kunnen opnemen in hun vervoercontracten.

Nog vragen? Neem contact op met de juridische dienst, tel. 02/421.50.36 – jur@febetra.be.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners