Menu
fr

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het wegvervoer

Algemene logistieke voorwaarden

Algemene voorwaarden containervervoer

Algemene voorwaarden ladingzekering

Vragenlijst ladingzekering

Algemene voorwaarden voor het wegvervoer

Het CMR Verdrag van 1956, die het vervoer van goederen over de weg voor rekening van derden regelt, geeft niet op alle vragen een antwoord. Op de keerzijde van de door de erkende federaties, waaronder Febetra, uitgegeven CMR vrachtbrieven bevinden zich (uniforme) algemene voorwaarden transport. Deze werden in het najaar van 2017 door de drie federaties geactualiseerd.

Deze algemene voorwaarden transport kunnen beschouwd worden als een aanvulling van het CMR Verdrag. Ze regelen aangelegenheden als de wachturen, de aansprakelijkheid voor laad-en losoperaties, de betalingstermijnen, ed meer.

Algemene voorwaarden hebben rechtskracht indien tegenpartij ze kende en aanvaardde, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend.

Hiernaast vindt u deze algemene voorwaarden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Nog vragen? Neem contact op met de juridische dienst, tel. 02/421.50.18 – jur@febetra.be.

top

Algemene logistieke voorwaarden

Door de hevige concurrentie die transportondernemingen ondergaan, samen met de constante druk op de prijzen, hebben velen onder hen verscheidene logistieke diensten ontwikkeld.Het juridisch kader en de regels in de transportwereld zijn alom bekend en vervat in de CMR-reglementering.

Op het vlak van de logistiek ontbrak er, door een snelle ontwikkeling, een zekere juridische basis.BELOTRA, de logistieke commissie van Febetra, samen met het Koninklijk Verbond der Beheerders van Goederenstromen(KVBG) en met de steun van alle federaties uit de transportsector en de Confederatie der Expediteurs van België gingen aan de slag om algemene logistieke dienstverleningsvoorwaarden op te stellen. De eerste versie was van kracht sinds 27/11/2003. Na 12 jaar heeft de sector geoordeeld dat deze voorwaarden aan een update toe waren. De tweede versie is van kracht sinds 9 oktober 2015.

Ze zijn beschikbaar in 4 talen (NL,FR,D,GB) en kunnen hiernaast gedownload worden. De Nederlandse tekst is gezaghebbend.

Nog vragen? Neem contact op met de juridische dienst, tel. 02/421.50.18 – jur@febetra.be.

top

Algemene voorwaarden containervervoer

Door bijkomende administratieve eisen van terminaloperatoren, rederijen en douane is efficiënt en economisch rendabel containertransport zo goed als onmogelijk geworden. Opdrachtgevers van het transport eisen van de vervoerder de grootste flexibiliteit. Tegelijkertijd worden alle verantwoordelijkheden afgeschoven op diezelfde vervoerder met tal van kosten tot gevolg. Kosten die moeilijk kunnen worden verhaald op de opdrachtgever hoewel deze precies voor deze laatste partij gemaakt moeten worden.

De algemene voorwaarden voor containervervoer werden opgesteld op vraag van vervoerders gespecialiseerd in containervervoer.

In dit document worden een aantal niet-bindende voorbeelden gegeven van mogelijke clausules die u als vervoerder kan gebruiken om uw eigen, bedrijfsgebonden voorwaarden op te maken.

Hiernaast vindt u deze algemene voorwaarden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, alsmede een verklarende nota.

Nog vragen? Neem contact op met de juridische dienst, tel. 02/421.50.18 – jur@febetra.be.

top

Algemene voorwaarden ladingzekering

De drie beroepsorganisaties hebben samen algemene voorwaarden ladingzekering uitgewerkt. Deze algemene voorwaarden beogen een hulpmiddel te zijn voor het bekomen van de informatie nodig voor een goede ladingzekering.
U kan deze algemene voorwaarden opnemen in uw contracten of gebruiken in uw communicatie naar uw opdrachtgevers en/of verladers.
Om de administratieve last tot een minimum te beperken, werden in de tekst een aantal aannames opgenomen. Indien de lading hiervan afwijkt, dient de opdrachtgever en/of verlader dit uitdrukkelijk mee te delen.

Hiernaast kan u de algemene voorwaarden downloaden in het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels.

Nog vragen? Neem contact op met de informatiedienst, tel. 02/421.51.84 – info@febetra.be.

top

Vragenlijst ladingzekering

Deze wetgeving bevat een reeks verplichtingen die er voor moeten zorgen dat de goederen op vrachtvoertuigen naar behoren gestuwd en beveiligd zijn, vóór de voertuigen zich op de openbare weg begeven.
Deze wettelijke bepalingen moeten zowel door de vervoerder als door de verlader nageleefd worden.
Om in de praktijk tot een optimale invulling van deze regelgeving te komen, is dus een goede samenwerking en overleg tussen de vervoersondernemingen en verladers essentieel.
Om deze samenwerking te bevorderen en te vergemakkelijken hebben de vervoersorganisaties en de organisatie van verladers O.T.M. anderzijds, een document uitgewerkt dat de uitwisseling van informatie moet vergemakkelijken.
Bedoeling is dat de verlader/opdrachtgever dit document invult en dit samen met de transportaanvraag naar de vervoerder stuurt. Dit document vermeldt onder andere het brutogewicht en de afmetingen van de lading, de specifiek te gebruiken sjormethodes en is gebaseerd op de “Algemene voorwaarden ladingzekering” waarvan sprake hierboven.
Dankzij de informatie vervat in het document, waarvan u een exemplaar hiernaast kunt downloaden, kan de vervoerder, indien hij instaat voor het laden van het voertuig, de lading naar behoren stuwen.

top

Print This Page