Algemene betalingsvoorwaarden Febetra

  1. Bij gebreke aan protest binnen de 8 dagen na de factuurdatum, worden de factuur en de onderhavige algemene betalingsvoorwaarden geacht onvoorwaardelijk aanvaard te zijn.
  2. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldag.
  3. Bij ontstentenis van betaling van de factuur op haar vervaldag en zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, zal van rechtswege het nog verschuldigde bedrag interesten opleveren aan de referentie-interestvoet vastgesteld door de ECB, bepaald in de wet van 2 augustus 2002, gewijzigd door de wet van 22 november 2013 tot uitvoering van de Europese richtlijn 2011/7/EG van 16 februari 2011, vermeerderd met acht procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt.
    Wanneer binnen een termijn van vijftien dagen, volgend op de verzending van een ingebrekestelling bij per post aangetekende brief, de schuldenaar in gebreke blijft, zal het bedrag van de schuldvordering bovendien van rechtswege vermeerderd worden met 10 %, met een minimum van 125 euro en een maximum van 4000 euro, als forfaitaire schadevergoeding voor de bijkomende administratieve kosten, opvolging van debiteurenbestand en handelsverstoring.
  4. De schuldenaar zal in gebreke zijn door het enkel verstrijken van de vervaltermijn, zonder enige verdere formaliteit.
  5. Alle invorderingen en geschillen met betrekking tot de factuur vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.
febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners