Kilometerheffing blijft zware domper voor transportsector

Deze voormiddag hebben TLV, Febetra en UPTR nogmaals rond de tafel gezeten met minister Ben Weyts. Tijdens deze vergadering heeft de minister meer uitleg verschaft over de tarieven, het tolplichtig wegennet en de flankerende maatregelen.

De drie beroepsorganisaties vinden het een positief signaal dat het wegennet dat weerhouden werd minder uitgebreid is dan het eurovignet netwerk en dat er qua tarieven nog een kleine inspanning werd geleverd. Ook de beslissing om de landbouwvoertuigen die niet exclusief worden ingezet voor landbouwactiviteiten kilometerheffing te laten betalen, is voor de transportsector van essentieel belang. Voor de sector is het wel van cruciaal belang dat er voldoende gerichte controles zullen zijn om elk misbruik aan banden te leggen.

UPTR, TLV en Febetra waarderen de verlaging van de verkeersbelasting tot het minimum en de afschaffing van deze verkeersbelasting voor de laagste gewichtscategorie (3,5 t – 12 t), maar onderstrepen dat dit de meerkost van de kilometerheffing niet compenseert.

Toch blijven TLV, Febetra en UPTR benadrukken dat de tarieven van deze kilometerheffing een zeer zware impact zullen hebben op onze transportbedrijven en bij uitbreiding op de hele economie. De drie organisaties hebben bij elk overleg gepleit voor een aantal flankerende maatregelen die de pil moesten verzachten. We kunnen alleen maar vaststellen dat de voorgestelde engagementen vanuit de Vlaamse overheid allesbehalve concreet zijn.

TLV, Febetra en UPTR zullen de verkregen informatie nu voorleggen aan hun achterban en zich beraden over verdere stappen. De drie organisaties verwachten uiteraard ook verder overleg met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonie.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners