Kilometerheffing: geen excuses voor landbouwtractoren

De onderhandelingen met de Vlaamse regering over de kilometerheffing bevinden zich in een belangrijk stadium. Heel binnenkort wil die regering als eerste van de drie Gewesten beslissingen nemen over tarieven, wegennet, enz. Nadien moet nog de bevestiging in het Parlement volgen vooraleer de wettelijke regeling definitief is.

TLV, Febetra en UPTR benadrukken onverminderd in diverse persoonlijke contacten met Ministers en parlementaire fracties dat de voorstellen die nu op de onderhandelingstafel liggen voor de Belgische vervoerder niet aanvaardbaar zijn.

De laatste dagen hebben de drie representatieve beroepsverenigingen van de sector transport en logistiek hun argumenten voorgelegd aan diverse politieke verantwoordelijken van verschillende democratische partijen, zowel van de meerderheid (N-VA,CD&V, Open-VLD) als van de oppositie (GROEN).

De drie federaties blijven samen pleiten voor een verlaging van de tarieven, een inperking van het tolplichtig wegennet en het toegewezen gebruik van de inkomsten zijn maar enkele van onze prioriteiten.

In de voorstellen van wetteksten inzake de kilometerheffing die aan de drie beroepsorganisaties werden voorgesteld, worden bovendien landbouwtractoren vrijgesteld enkel en alleen maar als ze uitsluitend aangewend worden voor landbouwactiviteiten. Wij vernemen echter dat door CD&V wordt geopperd om deze vrijstelling uit te breiden tot alle landbouwtractoren.

UPTR, Febetra en TLV zijn niet te spreken over deze mogelijke uitbreiding van deze vrijstelling voor de landbouwtractoren. Dit zou betekenen dat landbouwtractoren die bijvoorbeeld worden ingezet voor wegenwerken vrijgesteld zouden worden van kilometerheffing terwijl vrachtwagens die juist hetzelfde werk doen de kilometerheffing moeten betalen. Dit zou enkel maar tot gevolg hebben dat nog minder vrachtwagens zouden worden ingeschakeld voor wegenwerken en dit ten voordele van landbouwtractoren. De drie beroepsorganisaties zijn het grondig beu dat alle inspanningen die onze sector levert inzake veiligheid van vrachtwagens, permanente opleiding van chauffeurs, rij- en rusttijden, enz. door de overheid worden omgevormd tot een concurrentieel nadeel doordat landbouwtractoren steeds genieten van uitgebreide vrijstellingen.

Febetra, UPTR en TLV eisen daarom dat landbouwtractoren niet uitgezonderd worden van de kilometerheffing. Als het systeem er komt, dan moeten de voorwaarden voor iedereen identiek zijn. De achterdeur open zetten voor misbruik via het zogenaamde “gemengd gebruik” neemt bij de transporteurs elk draagvlak weg voor het hele project. Elke landbouwtractor vrijstellen van OBU-plicht louter op basis van het feit dat het een tractor is, is voor de transporteurs dan ook totaal onbespreekbaar.

Onnodig te zeggen dat een negatieve beslissing, enkel al op dit punt door de Vlaamse regering de actiebereidheid bij de transporteurs alleen maar verder zou doen toenemen.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners