Febetra en TLV: concurrentiepositie Belgische vervoerders moet beter

Op 27 januari hielden TLV en Febetra voor de vijfde maal hun gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie, die symbool staat voor de nauwe en vruchtbare samenwerking tussen beide organisaties in een steeds groeiend aantal dossiers op Europees, op federaal en op regionaal vlak.

Voor Febetra en TLV is een goede werking van de transportmarkt slechts mogelijk indien de lat voor alle spelers op hetzelfde niveau ligt. Op het vlak van de loonkosten zijn de verschillen nog zo groot dat er nauwelijks sprake kan zijn van eerlijke concurrentie zelfs ten opzichte van de buurlanden. Vertrekkende vanuit die vaststelling, blijven beide sectorfederaties zich met klem verzetten tegen een verdere vrijmaking van de cabotage die voor de Belgische wegvervoerders catastrofale gevolgen zou hebben. TLV en Febetra zijn ook vragende partij voor meer controles op de cabotagereglementering om illegale praktijken of constructies een halt toe te roepen.

Belgische vervoerders zijn te duur. Als opdrachtgevers, zoals dat vandaag het geval is, systematisch op zoek gaan naar zo goedkoop transport, komen ze nooit bij een Belgische vervoerder uit. Omdat beide organisaties meer willen doen dan alleen kritiek spuien, hebben Febetra en TLV een piste aangereikt die er moet voor zorgen dat de Belgische transportsector niet verder wegzakt in het moeras. Als men wil vermijden dat de transportsector hoge toppen blijft scheren in de faillissementscijfers, dan dringt een verlaging van de sociale lasten op de niet-productieve uren zich op.

De herziening van de maten en gewichten is één van de vele actuele dossiers waarin beide organisaties veel energie investeren. TLV en Febetra vinden dat de gelegenheid aangegrepen moet worden om het grensoverschrijdend vervoer met voertuigen van 44 ton tussen twee lidstaten, die de 44 ton op hun eigen grondgebied toelaten, eindelijk mogelijk te maken. Het verbod dat vandaag bestaat, is niet alleen totaal absurd, maar staat ook haaks op het principe van duurzaam vervoer dat de Europese Commissie hoog in het vaandel draagt.

Last but not least, hebben Febetra en TLV nogmaals duidelijk beklemtoond dat zij passen voor een scenario waarin de transportsector als melkkoe beschouwd wordt. Zoals al uit verschillende studies gebleken is, kan de kilometerheffing maar een mobiliteitssturend karakter hebben, indien zij tegelijkertijd voor alle weggebruikers ingevoerd wordt. Tijdens de discussies over de tariefzetting zullen zij erover waken dat de concurrentiepositie van de Belgische wegvervoerders, van de logistieke sector en van onze zeehavens niet verder in het gedrang gebracht wordt. De transportorganisaties willen ook dat de inkomsten van de kilometerheffing voor investeringen in de wegeninfrastructuur aangewend worden. Indien al deze voorwaarden niet ingevuld worden, zullen TLV en Febetra zich verzetten tegen de kilometerheffing.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners