De sociale partners uit de transportsector voor een loyale concurrentie en tegen sociale dumping

De sociale partners uit de sector “Transport en logistiek voor rekening van derden” stellen vast dat:

 • Er nog zeer grote verschillen, vooral op fiscaal en sociaal vlak, bestaan tussen de 27 EU-lidstaten.
 • Het harmonisatieproces nog een lange weg te gaan heeft.
 • De grote Europese markt vandaag eerder een markt met verschillende snelheden is dan een eenheidsmarkt in de echte zin van het woord.
 • Ondanks de professionalisering van de sector, het opportuun is om in herinnering te brengen dat de loyale concurrentie, ook in Europa, enkel kan bekomen worden met respect voor de verschillende reglementeringen en de controle daarop.
  Het zijn immers de illegale praktijken die de concurrentie vervalsen en uiteindelijk een negatieve invloed hebben zowel op het imago van heel de sector als op de economische en sociale groei van de Europese transportondernemingen en hun chauffeurs.

In dit raam willen de sociale partners de aandacht in het bijzonder vestigen op:

 • Het respecteren van de nieuwe Europese regelgeving die het opzetten en gebruiken van postbusfirma’s verbiedt.
 • Het respecteren van de detacheringrichtlijn voor alle transporten in het kader van cabotage.
 • Het beroep doen op interim-bureaus die de nationale en Europese regels in het kader van de interim-arbeid respecteren.

Vertrekkende vanuit die vasttellingen, vragen de sociale partners uit de sector “Transport en logistiek voor rekening van derden” dat:

 • Er op Europees vlak werk gemaakt wordt van een verdere harmonisatie, teneinde de huidige discrepanties zo snel mogelijk weg te werken.
 • Een eventuele verdere uitbreiding van de Europese Unie “on hold” gezet wordt, zolang de lat voor het oude Europa en de nieuwe EU-lidstaten niet op hetzelfde niveau ligt.
 • De diverse controlediensten in binnen- en buitenland zich vooral focussen op overtredingen, die een economisch voordeel opleveren en/of concurrentievervalsing in de hand werken.
 • De Europese Commissie strenger en sneller optreedt tegen lidstaten die nalaten om Europese regelgeving correct in hun nationale wetgeving om te zetten.
 • Een strikte toepassing van de detacheringsrichtlijn, en de controle daarop, in het kader van cabotage.
 • Er een strenge controle is van de naleving van de nieuwe Europese regelgeving die postbusfirma’s verbiedt, onder meer door daadwerkelijke controle op transportactiviteit in het zgn. herkomstland.
 • Er vanuit Europa zoveel mogelijk voor verordeningen geopteerd zou worden. Europese verordeningen laten aan de diverse lidstaten minder manoeuvreerruimte dan Europese richtlijnen en staan dus borg voor meer harmonisatie.
 • Zwaardere straffen voor overtreders van de Europese regelgeving en de Belgische wetten betreffende transport indien het gaat om praktijken die de eerlijke concurrentie vervalsen.
 • Versterking van de verschillende inspectiediensten en een betere coördinatie tussen hen, en de uitbouw van Europese databanken waar deze inspectiediensten op kunnen terugvallen om, daadwerkelijke controles te doen.
febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners