Transport en Logistiek Vlaanderen en Febetra spreken duidelijke taal op hun gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie

Op 10 januari hielden Febetra en Transport en Logistiek Vlaanderen voor de derde maal hun gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie, die, zoals beide voorzitters duidelijk onderstreepten, symbool staat voor de nauwe samenwerking tussen beide organisaties.

Uitgaande van de nog steeds precaire economische situatie, vroegen beide voorzitters, in aanwezigheid van Staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe om de toekomst van het Belgisch wegvervoer, dat de laatste jaren harde klappen te verduren kreeg, te vrijwaren.

Willy Van Loon spoorde de talrijk aanwezige beleidsmensen aan om in elk geval rekening te houden met de beslissing van de nieuwe Nederlandse regering die de vroegere plannen voor een kilometerheffing definitief opgeborgen heeft. België en de drie gewesten moeten met dit nieuw gegeven absoluut rekening houden. Het zou alles behalve intelligent zijn om soloslim te willen spelen. Een kilometerheffing enkel en alleen in België zou sowieso zeer nefaste gevolgen hebben voor het Belgisch wegvervoer, de Belgische logistiek en de concurrentiepositie van onze zeehavens. Vanuit diezelfde bekommernis, hield de voorzitter van Febetra een vurig pleidooi om bij  een eventuele internalisering van externe kosten niet hals over kop te werk te gaan en het beleid zo goed mogelijk af te stemmen op de invulling die de andere lidstaten hier zullen aan geven. Voor beide organisaties moet elke euro die het wegvervoer betaalt voor het gebruik van het wegennet en/of voor zijn zogenaamde externe kosten gebruikt worden voor de verbetering van de infrastructuur.

Rudy Maes van zijn kant refereerde naar de recente winterperikelen, die aangetoond hebben dat een goed winteractieplan, gebaseerd op overleg en een goede communicatie met alle betrokken partijen, zoals dat in Vlaanderen bestaat, alles behalve een overbodige luxe is. Op dat vlak heeft Wallonië nog veel te leren. De veelvuldige rijverboden, die helemaal niet of veel te laat aangekondigd werden en in transportmiddens als een soort paniekmaatregel gepercipieerd werden, hebben de sector op enkele dagen tijd 100 miljoen euro gekost. Aan Vlaamse kant baart het toekomstig vrachtroutenetwerk hem zorgen. Het vrachtroutenetwerk mag er niet toe leiden dat vrachtwagens grote omwegen moeten maken om hun bestemming te bereiken. De transporteurorganisaties willen hierover een constructieve dialoog aanknopen met de bevoegde instanties.

Febetra-voorzitter Willy Van Loon kaartte verder nog het inhaalverbod en de missing links aan. Het KB dat het inhaalverbod voor vrachtwagens afschaft, dient enkel nog ondertekend te worden. Dat de regering in lopende zaken zit, mag geen excuus zijn om die allerlaatste stap niet te zetten. Wat de missing links betreft, stelde hij tot zijn spijt vast dat er nog heel veel werk aan de winkel is.

De voorzitter van Transport en Logistiek Vlaanderen deed nogmaals een aanklacht tegen de oneerlijke concurrentie door landbouwvoertuigen, een bekend fenomeen maar waartegen de bevoegde overheden totnogtoe helemaal niets gedaan hebben. Moet er misschien eerst een ongeval met meerdere doden gebeuren vooraleer de geesten van sommigen gerijpt zullen zijn om eindelijk in gang te schieten, luidde zijn noodkreet.

Willy Van Loon besloot zijn toespraak met de loonkosthandicap, waaronder onze vervoerders gebukt gaan en de gevolgen hiervan. Indien er niet dringend actie ondernomen wordt, zullen steeds meer Belgische transportfirma’s zich genoodzaakt voelen om hun activiteiten vanuit andere landen te gaan organiseren. Met spijt in het hart weliswaar, maar als het op overleven aankomt, moet er soms drastisch ingegrepen worden.

Rudy Maes besloot zijn toespraak met de vaststelling dat het Belgisch systeem van technische controle voorbijgestreefd is en om die reden een Europees unicum vormt. België moet evolueren naar een meer klantvriendelijk systeem waarbij vrachtwagens ook in garages en in werkplaatsen van transportondernemingen gekeurd kunnen worden, zoals dat quasi overal in de EU al het geval is. Ook op dit vlak zijn Transport en Logistiek Vlaanderen en Febetra bereid om samen met de bevoegde instanties oplossingen uit te werken die borg staan voor een grotere efficiëntie en meer klantvriendelijkheid.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners