Europese ministerraad van transport bereikt akkoord over de eurovignetrichtlijn: Febetra ontgoocheld over gebrek aan moed van de Ministerraad

Vandaag hebben de Europese transportministers een akkoord bereikt over de herziening van de zogenaamde eurovignetrichtlijn. Deze richtlijn zal de lidstaten toelaten niet alleen de kosten voor het gebruik van de infrastructuur aan te rekenen maar ook om de door vrachtwagens veroorzaakte externe kosten door te rekenen aan de gebruikers.

De richtlijn beschouwt de kosten veroorzaakt door luchtverontreiniging en lawaaihinder als externe kosten, maar laat de lidstaten toch ook toe om de kosten veroorzaakt door congestie aan te rekenen.

Hoewel Febetra de stelling “de gebruiker/vervuiler betaalt” ondersteunt, kan zij alleen maar vaststellen dat Europa enkel en alleen maar zijn pijlen richt op het vrachtvervoer en dat de andere transportmodi, die nochtans ook externe kosten genereren, buiten schot worden gelaten.

De transportsector moet straks de congestie betalen terwijl wetenschappelijke studies duidelijk aantonen dat voornamelijk personenauto’s congestie veroorzaken. Bovendien wordt congestie al betaald in de vorm van tijdsverlies.

Het akkoord van vandaag bevat ook geen enkele verplichting naar oormarkering van de inkomsten. De kans is dus groot dat de lidstaten de opbrengsten zullen doen verdwijnen in de algemene middelen en deze niet aangewend zullen worden voor de verbetering en uitbreiding van de infrastructuur en voor milieuvriendelijke maatregelen die tot doel hebben de externe kosten te beperken.

Het doel van de richtlijn is het verbeteren van de efficiëntie en de milieuprestaties van het vrachtvervoer. Europa vergeet hierbij dat allerlei reglementeringen zoals rijverboden en zeer stugge rij- en rusttijden de efficiëntie van het goederenvervoer over de weg aan banden leggen en de vervoerder beletten om zijn transporten op de meest doeltreffende en milieuvriendelijke manier te organiseren.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners