Minister De Sutter nekt Belgische pakjessector

De sociale partners uit het paritair comité 140.03 voor het goederenvervoer en de logistiek voor rekening van derden (BTB, Febetra, TLV, UPTR en ACV Transcom) zijn verbolgen over de beslissing van de ministerraad om het wetsontwerp tot wijziging van de postwet aan te nemen.

De sociale partners zijn UNANIEM de mening toegedaan dat de plannen van minister De Sutter om via een aanpassing van de Postwet de problematiek in het pakjesvervoer aan te pakken NIET de oplossing is.

Het wetsontwerp is geen antwoord op de eerder door de sector gestelde vragen en gemaakte opmerkingen.

Het wetsontwerp creëert enkel bijkomende negatieve effecten en administratieve lasten voor de Belgische bedrijven actief op onze pakjesmarkt en is helemaal geen oplossing voor de bestaande mistoestanden.

De voorgestelde maatregelen zullen een zeer zware impact hebben op de Belgische bedrijven. De sociale partners maken zich ernstige zorgen over de afdwingbaarheid én handhaafbaarheid op buitenlandse spelers die (vanuit hubs net over de grens) eveneens actief zijn op het Belgisch territorium en dus een sterker concurrentieel voordeel zullen krijgen tav onze eigen bedrijven.

Bovendien loopt dit initiatief parallel met het overleg rond de actualisering van het Plan Eerlijke Concurrentie. Het pakjesvervoer is integraal een onderdeel van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden. Ook de “last-mile fietskoerier” is al volledig gereglementeerd en vertegenwoordigd binnen onze sector.

De sociale partners hebben reeds sinds 2016 extra controles gevraagd op voertuigen van minder dan 3,5 ton op de bestaande regels en hebben in het Plan Eerlijke Concurrentie van 2016 reeds extra maatregelen afgesproken die niet werden uitgevoerd.

De gang van zaken in dit dossier is voor de sociale partners onaanvaardbaar en getuigt van weinig respect. Er is nooit een echt en diepgaand overleg geweest met de pakjessector, alle betrokken kabinetten en inspectiediensten/SIOD.

Voor de sociale partners is het streefdoel eerlijke concurrentie binnen een administratief duidelijk, werkbaar en effectief gehandhaafd kader en correcte prijzen voor het pakjesvervoer dat integraal deel is van het goederenvervoer over de weg voor rekening van derden.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners