Febetra, TLV en UPTR, de drie erkende transportfederaties, hebben besloten om hun samenwerking te intensiveren en richten samen een nieuwe confederatie op

Het goederenvervoer over de weg heeft de laatste jaren al veel stormachtige wateren moeten doorzwemmen. Terwijl de coronacrisis nog maar eens het zeer groot belang van het wegvervoer en de logistiek heeft benadrukt, staat de sector de komende jaren nog voor een aantal grote uitdagingen zoals het tekort aan chauffeurs, een verzwakte concurrentiepositie door de stijgende loonkosten, een steeds complexere wetgeving en de transitie naar zero-emissievoertuigen.

Al geruime tijd vormden de TLV, UPTR en Febetra een gezamenlijk front voor een aantal dossiers. Bij de sociale onderhandelingen bijvoorbeeld wordt er vanuit het patronaat steeds met één stem gesproken en ook het dossier “professionele diesel” werd gekenmerkt door een intensieve samenwerking.

Deze samenwerking had tot nu toe een informeel karakter. Eind 2022 werd een verdere stap gezet en tekenden de voorzitters van de drie organisaties een intentieverklaring. In deze overeenkomst werden duidelijke afspraken vastgelegd om de oprichting van een confederatie te realiseren, waarbij de drie stichtende federaties hun identiteit en dienstenpakket behouden.

Gisteren werd tijdens de gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie de nieuwe vzw “Transport & Logistics Belgium” boven de doopvont gehouden.

Het doel van de confederatie is de belangen van de Belgische sector van het goederenvervoer over de weg en de logistiek voor rekening van derden te behartigen, op alle beleidsniveaus.

Transport & Logistics Belgium is geen fusie, maar een overkoepelende structuur die de drie federaties toelaat om rond een aantal nog te bepalen dossiers/onderwerpen met één en dezelfde stem te spreken.

Het voorzitterschap en het secretariaat van de confederatie zullen om beurt waargenomen worden door één van de drie beroepsorganisaties. Febetra zal als eerste deze mandaten invullen.

De komende weken zal er verder gewerkt worden aan de oprichting van de vzw en zullen de gemeenschappelijke dossiers afgeklopt worden.

De transport- en logistieke sector blijft in beweging en verdient dus ook een beroepsverdediging die mee evolueert.

Onder het motto “samen sta je sterker” werden met de confederatie “Transport & Logistics Belgium” de juiste en nodige stappen gezet.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners