Gezamenlijk persbericht Febetra, TLV en UPTR: Looneisen vakbonden zijn totaal irrealistisch

Nadat de vakbonden op het paritair comité van 21 februari 2019 een exuberante eis voor aanpassing van de lonen op tafel hebben gelegd ontvingen wij vandaag van BTB-ABVV een “stakingsaanzegging voor onbepaalde duur”.

Hun communicatie rond de functieclassificatie voor het rijdend personeel is manifest onjuist.

Zoals afgesproken in het protocolakkoord 2011-2012 werd een nieuwe functieclassificatie voor het rijdend personeel opgemaakt en werd een sectorale cao afgesloten met de nieuwe functieclassificatie in 2014. Deze wordt volgens de cao-tekst pas geactiveerd als er een koppeling is van de lonen aan de nieuwe functies.

In de opeenvolgende sectorale protocolakkoorden werd de in de IPA’s overeengekomen beschikbare loonnorm telkens maximaal en VOLLEDIG ingevuld met koopkrachtverhogingen.

Er is absoluut geen sprake van onwil van de werkgevers in het verleden werden verschillende voorstellen van loonkoppeling op tafel gelegd binnen het wettelijk kader van de loonnorm. In de Nota aan de Voorzitters van de paritaire comités van Dhr. Guy Cox voor 2013-2014 werd al duidelijk gemaakt dat enkel cao-afspraken houdende minimum-barema’s en of indexeringsmechanismen in startende paritaire (sub)comités geoorloofd zijn buiten de loonnorm, wat niet het geval is voor PC 140.03. De FOD WASO onderzoekt systematisch elke sectorale cao op naleving van de loonnormwet.

Voor de vakbonden is een koppeling van de lonen die deel uitmaakt van de loonnorm echter onaanvaardbaar, zij willen dit buiten de wettelijke loonnorm en de index.

Het voorstel dat de vakbond op tafel heeft gelegd, omvat een loonsverhoging tussen de 33% en 35% van het brutoloon afhankelijk van de functieklasse (waarop nog sociale zekerheidsbijdragen en belastingen moeten gerekend worden), dat staat in schril contrast met de huidige maximale marge voor de loonkostenontwikkeling van 1,1% !

De Belgische chauffeurs zijn al de duurste van heel de EU, onze bedrijven staan onder zware concurrentiële druk. Zelfs nationaal vervoer wordt door de opdrachtgevers meer en meer uitbesteed aan buitenlandse transporteurs die (al dan niet illegale) cabotageritten voor hun rekening nemen.

Gegeven het huidige economische klimaat en de geldende wetgeving is een eis voor loonsverhoging met 33-35% dan ook simpelweg niet aanvaardbaar !

De werkgevers roepen de vakbonden dan ook op tot realisme en respect van de wetgeving. Sectorale loonafspraken worden gemaakt aan de onderhandelingstafel, niet via stakingsacties in de bedrijven.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners