Invoering km-heffing leidt niet massaal tot sluipverkeer-Studie bevestigt analyse van Febetra

In de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken zal vandaag een studie voorgesteld worden over de kilometerheffing. Deze studie die werd uitgevoerd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken toont aan dat vrachtwagens het betold hoofdwegennet niet ontwijken om gebruik te maken van het niet-betold onderliggend wegennet.

Febetra heeft bij het begin van de kilometerheffing duidelijk gesteld dat het ontwijkingsgedrag niet opweegt tegen het tijdsverlies en het verhoogd brandstofgebruik op diezelfde gewestwegen.

De studie wijst op een aantal lokale stijgingen van het vrachtverkeer maar die kunnen diverse redenen hebben zoals bijvoorbeeld wegenwerken in de buurt, een nieuw bedrijf,…

Op enkele gewestwegen (N35, N43, N42, N14 en N73) zou er echter wel sprake zijn van significant ontwijkingsgedrag en zal de Vlaamse regering naar alle waarschijnlijkheid beslissen om deze gewestwegen betalend te maken.

Van de kilometerheffing een echt mobiliteitssturend instrument maken, dat zou de absolute prioriteit van de Vlaamse regering moeten zijn en niet het uitbreiden van het betold wegennet enkel en alleen voor vrachtwagens. De kilometerheffing in zijn huidige vorm is immers geen slimme kilometerheffing want ze heeft geen enkele impact op de congestie. De gemiddelde snelheid van vrachtwagens blijft omwille van de stijgende filezwaarte dalen. De combinatie van rij- en rusttijden en toenemende congestie heeft als gevolg dat er meer vrachtwagens ingezet moeten worden om eenzelfde volume goederen binnen dezelfde tijdspanne te vervoeren.

Febetra vraagt dan ook met aandrang dat er snel werk wordt gemaakt van een kilometerheffing voor alle weggebruikers en dat de inkomsten uit deze uitbreiding van het wegennet onderhevig aan de kilometerheffing integraal worden gebruikt om de congestie op onze wegen en het gebrek aan (veilige) parkings aan te pakken.

Tot slot vraagt Febetra dat het gradueel boetesysteem voor overtredingen op de kilometerheffing snel ingevoerd wordt waarbij de boetes proportioneel worden met de ernst van de inbreuk.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners