Febetra en TLV vragen meer ademruimte voor de logistieke sector

Naar aanleiding van hun zevende gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie, die op 12 januari plaatsvond, hebben TLV en Febetra, in aanwezigheid van minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, een aantal hete hangijzers onder de aandacht gebracht.

De kilometerheffing voor vrachtwagens die vanaf 1 april in voege treedt, blijft uiteraard het meest belangrijke dossier voor de transportsector. TLV en Febetra blijven, met het nodige realisme, de belangen van de transportsector verdedigen en strijden verder om de concurrentiepositie van de transportsector te vrijwaren. Begeleidende maatregelen voor de sector worden ook in 2016 met de bevoegde overheden verder overlegd.

Febetra en TLV blijven het betreuren dat deze kilometerheffing allesbehalve “slim” is. Enkel en alleen wanneer ook de auto’s onderhevig zullen zijn aan een kilometerheffing, zal een mobiliteitssturend effect waarneembaar zijn. Het feit dat in 2015 de structurele files nog toegenomen zijn en een recordniveau bereikt hebben, onderstreept de noodzaak van een dergelijke maatregel.

TLV en Febetra blijven ook hameren op het feit dat de kilometerheffing uiteindelijk door de eindconsument zal betaald worden. Klanten die met hun vervoerders willen verder bouwen aan een gezonde samenwerking moeten bereid zijn om deze kilometerheffing te betalen aan de vervoerder.

Naast de kilometerheffing, hebben Febetra en TLV samen met minister Van Overtveldt een aantal andere mogelijke maatregelen onder de loep genomen.

De daling van de loonkost blijft een prioriteit. Samen met de werknemersorganisaties, hebben de transportorganisaties een concrete maatregel uitgewerkt waarbij de niet-productieve uren van het rijdend personeel vrijgesteld worden van bedrijfsvoorheffing. Deze maatregel geeft de sector de nodige ademruimte, zonder de koopkracht van de chauffeur aan te tasten.

Voor TLV en Febetra is het ook zeer belangrijk dat de logistieke sector zijn activiteiten kan blijven ontplooien vanuit België. De regering heeft voor de automotive sector reeds een aantal maatregelen uitgewerkt. Febetra en TLV vragen dat de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing op ploegenarbeid wordt aangepast om beter aan te sluiten bij de dagdagelijkse realiteit in de logistieke sector.

De transportsector blijft ook verder inzetten op milieuvriendelijke voertuigen. Hoewel TLV en Febetra verder werken aan een verdere uitrol van CNG/LNG, is de transportsector vandaag nog steeds voor quasi 100% dieselafhankelijk. Voor voertuigen van meer dan 7,5 ton werd in België de professionele diesel ingevoerd die het mogelijk maakt om accijnsverhogingen te recupereren. TLV en Febetra hebben minister Van Overtveldt met aandrang gevraagd om de professionele diesel op Europees vlak te blijven verdedigen en om deze uit te breiden naar lichte vrachtwagens.

 

 

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners