Febetra en TLV: 6de Staatshervorming moet transportsector steunen

Naar aanleiding van hun zesde gemeenschappelijke Nieuwjaarsreceptie, die op 12 januari plaatsvond, hebben TLV en Febetra, in aanwezigheid van de Vlaamse en Brusselse ministers van Mobiliteit en de Waalse minister van Openbare werken, een aantal transportthema’s aangekaart waarvoor de bevoegdheid, nu bij de gewesten ligt.
Voor Febetra en TLV is de kilometerheffing het belangrijkste dossier dat zich op korte termijn voor de sector van het goederenvervoer over de weg aandient. Door zich te beperken tot de vrachtwagens, zal deze kilometerheffing geen mobiliteit sturend effect hebben. De tarieven van deze kilometerheffing dienen nog bepaald te worden. Overleg met de sector is een must om een verdere afbrokkeling van de concurrentiepositie van onze transporteurs, logistieke dienstverleners en zeehavens te vermijden. Beide transportorganisaties wijzen ook op het feit dat deze kilometerheffing uiteindelijk door de eindconsument zal moeten betaald worden. De vrachtwagen blijft immers de belangrijkste transportmodus. Verder is het voor TLV en Febetra ook belangrijk dat de inkomsten van de kilometerheffing in eerste instantie worden gebruikt voor onze wegeninfrastructuur.
De betrokken overheden moeten blijven werken aan het inhalen van de onderhoudsachterstand op onze wegen en het bouwen van de noodzakelijke missing links. Op termijn zal ook een uitbreiding van de capaciteit van ons wegennet aan de orde zijn. De prognoses geven immers aan dat transport zal blijven groeien.
Ook op het vlak van stedelijke distributie pleiten Febetra en TLV voor een meer vrachtwagenvriendelijk beleid. Eveneens voor onze sector dient de leefbaarheid in de steden gevrijwaard te worden, maar niet ten koste van de economie. Vervoerders zijn de talrijke lokale “pestmaatregelen” beu en vragen aan de gewesten om een algemeen kader “stedelijke distributie” uit te bouwen zodat de regels inzake bijvoorbeeld laad- en losuren in de verschillende steden en gemeenten duidelijk en coherent zijn. De transportsector zal van zijn kant blijven investeren in nog meer milieuvriendelijke voertuigen en zal zich niet verzetten tegen de invoering van lage emissiezones voor zover deze ook van toepassing zijn op personenwagens en er rekening wordt gehouden met de economische cyclus van de voertuigen.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners