Febetra Vlaanderen

De statuten van Febetra houden vanzelfsprekend rekening met de geregionaliseerde structuur van België. Sinds 1991 werden dan ook binnen Febetra een Febetra Vlaanderen en een Febetra Wallonië & Brussel opgericht. Deze Vlaamse en Waalse vleugel spitsen zich vooral toe op geregionaliseerde transportgebonden materies.

 

Statement

Febetra Vlaanderen is een dynamische groep leden die zich bezighoudt met alle regionale problemen en facetten van het wegtransport en de logistiek in Vlaanderen en dit ook met alle middelen wil promoten.

Doelstellingen

Nadenken, adviseren en standpunten innemen over:

Externe factoren

 • verdediging van het wegtransport in het algemeen
 • mobiliteit en infrastructuur in Vlaanderen
 • vinger aan de pols houden in verband met verkeersveiligheid en verkeersproblematieken in Vlaanderen
 • werken aan het imago van de sector
 • contacten leggen met regionale overheden, belangenverenigingen en de pers
 • het vrachtwagenonvriendelijk klimaat en discriminatie van het wegvervoer tegengaan

Interne factoren

 • verbeteren van de collegialiteit, de ethiek en de deontologie in de sector
 • regelmatige vergaderingen met dezelfde leden die per provincie zijn samengesteld en verschillende specialiteiten van wegtransport vertegenwoordigen
 • fungeren als denktank die onderwerpen aangeeft voor Febetra op nationaal en Europees vlak
 • een kader creëren voor doeltreffende netwerking

 

Middelen en werkwijze

 • contacten onderhouden en actief participeren bij verschillende belangengroepen zoals Voka, Benelux Vervoeroverleg, provinciale afdelingen Febetra , diverse Febetra-commissies, Touring, VAB, Fietsersbond,…
 • constructieve gesprekken voeren en opvolgen met kabinetten, havenbedrijven, provincies en bevoegde overheden betreffende problemen in verband met wegtransport
 • persberichten verspreiden en nauwe contacten onderhouden met de vakpers en de algemene pers, artikels publiceren en standpunten kenbaar maken
 • rapporteren aan Febetra nationaal en aan de leden via flashes en website
 • organiseren van of deelnemen aan panelgesprekken, sprekers en specialisten uitnodigen of aan het woord laten
 • de nadruk leggen op wegvervoer
 • alle mogelijke onderwerpen aanbrengen die ook nationaal of Europees de aandacht vragen
 • de Febetra-deontologie onderschrijven en uitdragen
 • het voortouw nemen door mee te werken aan een realistische kilometerheffing en zinloze kosten tegen te gaan
 • Netwerking onder de medewerkers en de leden versterken door aanwezig te zijn op evenementen, recepties, vergaderingen, bijeenkomsten,…
 • de voorzitter en de leden waken erover dat de ingenomen standpunten niet indruisen tegen het algemeen belang van de vereniging, de sector en de Febetra-strategie
febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners