Hoe word ik vervoerder?

De toegangseisen tot het beroep van wegvervoerondernemer staan vervat in de Europese verordening 1071/2009.

De Belgische transportwetgeving zegt “men dient een vervoervergunning aan te vragen voor het vervoer van zaken, verricht voor rekening van derden tegen vergoeding, met motorvoertuigen of slepen met een nuttig laadvermogen van méér dan 500kg”.

Het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben een bijkomende voorwaarde ingevoerd, namelijk dat de vrijstelling van de communautaire vervoersvergunning slechts zal gelden indien het nuttig laadvermogen niet meer bedraagt dan 500 kg EN de maximale toegelaten massa van het voertuig niet meer dan 2,5 ton bedraagt. Deze bijkomende voorwaarde geldt sinds 3 april 2023 voor de transportbedrijven die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest en 10 december 2023 voor de transportbedrijven die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de transportbedrijven gevestigd in het Waals Gewest blijft de regel dat er geen vervoersvergunning nodig is als er vervoer wordt verricht met voertuigen of slepen waarvan het nuttig laadvermogen niet meer dan 500 kg is.

Er worden vier basisvoorwaarden omschreven, met name:

  • de vakbekwaamheid
  • de betrouwbaarheid
  • de financiële draagkracht
  • de vestigingseis

1. De vakbekwaamheid

De vakbekwaamheid wordt aangetoond door het voorleggen van een getuigschrift van vakbekwaamheid dat in België enkel kan bekomen worden door het volgen van een cursus (optioneel) en het slagen voor een bijkomend (schriftelijk en mondeling) examen.

Er kunnen vrijstellingen van examenplicht bekomen worden indien men houder is van bepaalde diploma’s.  Men kan zich voorbereiden op het examen via zelfstudie of via het volgen van een cursus.

Zowel de cursus als het bijhorend examen worden georganiseerd door de VZW Instituut Wegtransport en Logistiek België, gevestigd in de Archimedesstraat 5 te 1000 Brussel (TEL 02/234.30.10 – http://www.itlb.be).

Tijdens de cursus komen alle onderwerpen aan bod die geacht worden onontbeerlijk te zijn om een transportonderneming te runnen (burgerlijk recht, sociaal recht, douanereglementering, arbeidsreglementering, techniek, kostprijsberekening, …).

De vakbekwaamheidshouder dient zowel bij een eenmanszaak als bij een vennootschap de daadwerkelijke en permanente leiding der vervoerswerkzaamheden waar te nemen.

De vakbekwaamheidshouder heeft een reële band met de onderneming of oefent zijn mandaat via een lastgevingsovereenkomst. Hij dient bovendien zijn woonplaats in de Europese Unie te hebben.

2. De betrouwbaarheid

Voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van de onderneming, de transportmanager en de personen belast met het dagelijks beheer, dient men rekening te houden met:

  • de straffen vermeld in artikel 8 van de wet van 15 juli 2013
  • de inbreuken vermeld in Verordening 1071/2009 artikel 6 § 1a
  • de inbreuken op de politie van het wegverkeer.

Er wordt geen rekening gehouden met:

  • veroordelingen tot een geldboete die niet hoger is dan € 75 of een hoofd-gevangenisstraf die niet hoger is dan 15 dagen
  • straffen of gedeelten van straffen met uitstel indien de geldboete minder dan € 1000 of de hoofdgevangenisstraf minder dan 3 maanden bedraagt
  • de opdeciemen bij de strafrechtelijke geldboeten

Voor niet-Belgische onderdanen behoudt de FOD zich het recht voor om, na onderzoek van het ingediend dossier, een aanvullende verklaring inzake de betrouwbaarheid of andersoortig document op te vragen.

Personen die intussen de Belgische nationaliteit verworven hebben, maar die echter op hun 18-jarige leeftijd nog niet in België woonden, zullen bovendien de betrouwbaarheid moeten bewijzen aan de hand van documenten uitgereikt door de bevoegde instanties van het(de) land(en) waar ze voorheen woonachtig waren.

3. De financiële draagkracht

Een onderneming voldoet aan de voorwaarde inzake financiële draagkracht wanneer zij kan bewijzen een hoofdelijke borgtocht van 9.000 € voor het eerste motorvoertuig en 5.000 € per bijkomend motorvoertuig gesteld te hebben.

De financiële draagkracht wordt aangetoond met een bewijs van een kredietinstelling, een verzekeringsmaatschappij of een vennootschap van gezamenlijke borgstelling.

De financiële draagkracht kan eveneens aangetoond worden met een bericht van borgstelling uitgaande van de Deposito- en Consignatiekas. Deze borgtocht moet in speciën gesteld worden.

De borgsom strekt tot waarborg van bepaalde, expliciet in het K.B. genoemde, schulden.

4. De vestigingseis

De onderneming moet op werkelijke en duurzame wijze gevestigd zijn.

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer zal overgaan tot uitreiking van een Vergunning voor Nationaal Vervoer indien de vakbekwaamheidshouder beschikt over een getuigschrift nationaal goederenvervoer, dan wel een Vergunning voor Internationaal Vervoer (geldig voor transporten binnen de Europese Unie) indien de vakbekwaamheidshouder beschikt over een getuigschrift internationaal goederenvervoer.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners