fr

België

Attesten professionele verplaatsingen

Attesten avondklok en telewerk

U kan de attesten hier downloaden (PC 226PC 140.03 en PC 140.04), evenals in het Frans (PC 226, PC 140.03 en PC 140.04) en Duits (PC 226, PC 140.03 en PC 140.04). Deze attesten rechtvaardigen professionele verplaatsingen tijdens de avondklok en geeft aan dat de werknemer een kritische functie uitoefent.

Deze gelden dus ook voor de kritische functies.

Verklaring op eer/PLF/BTA

Sinds 8 maart zijn transportwerkers vrijgesteld van het Passenger Locator Form en het Business Travel Abroad-formulier. Chauffeurs hoeven ook niet langer de verklaring op eer bij te hebben (sinds 13 februari).

Vervoerspersoneel blijft ook vrijgesteld van quarantaine en testing bij het uitvoeren van buitenlandse professionele activiteiten.

 

Maatregelen België

Europa

Voor de maatregelen per lidstaat verwijzen we naar onze Europablog.

Europa heeft zich uitgesproken voor dezelfde kleurcodes (en implicaties) voor alle lidstaten. Er wordt gewacht op de implementatie.

Federaal

Sinds 2 november is België terug in een verstrengde lockdown. De transport- en logistieke sector is een essentiële sector. De volgende maatregelen zijn voor vervoerders belangrijk:

  • Chauffeurs zijn niet verplicht om hun professionele verplaatsingen te bewijzen. Dit hoeft enkel tijdens de nachtklok.
  • Telewerk wordt verplicht indien dit kan. Indien dit niet lukt, moet het personeel een bewijsstuk bijhebben voor de woon-werkverplaatsingen.

Er is geen verplicht document. U kan zelf een attest opstellen of gebruik maken van de attesten per paritair comité (PC 226, PC 140.03 en PC 140.04).

Voor de duidelijkheid: woon-werkverkeer wordt gezien als een essentiële verplaatsing en valt bijgevolg onder de professionele verplaatsingen.

Opgelet: de grensarbeiders zijn vrijgesteld van deze regels.

 

Werkloosheidsuitkeringen bij terugkeer uit rode of oranje zone?

Als de werknemer terugkeert uit het buitenland en in quarantaine gaat, kan de werknemer onder bepaalde voorwaarden recht hebben op werkloosheidsuitkeringen:

  • De werknemer mag niet arbeidsongeschikt zijn
  • Er kunnen geen arbeidsprestaties geleverd worden bv. Telewerk is onmogelijk

Een quarantaine die het gevolg is van een niet-essentiële reis (toerisme) naar een rode zone (bij datum van vertrek) waarvoor een reisverbod geldt, opent geen recht op uitkeringen voor werkloosheid aangezien dat geen overmacht is.

Wanneer de werknemer terugkeert uit een “oranje” of “rode” zone (voor zover deze dus niet rood was bij vertrek), kan de werknemer uitkeringen als tijdelijk werkloze genieten indien hij een quarantainegetuigschrift van zijn arts kan voorleggen.

De RVA zal controles uitvoeren en zal de tijdelijke werkloosheid weigeren of achteraf terugvorderen indien de voorwaarden niet vervuld zijn (bv. wanneer er een reisverbod is bij vertrek).

Uiteraard kunnen de werknemer en werkgever in onderling overleg ook ervoor kiezen vakantiedagen of recupdagen in te plannen.

Vlaams Gewest

De federale maatregelen zijn ook van kracht op Vlaams grondgebied. De avondklok geldt van middernacht tot 5u. Professionele verplaatsingen zijn nog steeds toegestaan.

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

De federale maatregelen zijn ook van kracht op Brussels grondgebied.

Het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest heeft een strengere avondklok. Verplaatsingen tussen 22u en 6u zijn verboden. Professionele verplaatsingen zijn nog steeds toegestaan.

Waals Gewest

De federale maatregelen zijn ook van kracht op Waals grondgebied.

Het Waals gewest heeft een strengere avondklok. Verplaatsingen tussen middernacht en 5u zijn verboden. Professionele verplaatsingen zijn nog steeds toegestaan.

 

Preventiemaatregelen

Algemeen

De Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk heeft een generieke gids opgesteld met good practices en tips om een stapsgewijze heropstart in veilige omstandigheden te faciliteren. Deze gids kan u hier downloaden.

Meer informatie vindt u in dit document. Ook de Groep van 10 heeft een nota geschreven over wat juist onder “social distancing” moet begrepen worden. Deze kan u hier raadplegen.

Sector transport & logistiek

De werkgeversorganisaties en de vakbonden hebben samen een gemeenschappelijke verklaring opgesteld, waarbij ook aanbevelingen worden gegeven omtrent de sector. Het document vindt u hier.

 

Ondersteuningsmaatregelen

Algemeen

U vindt een overzicht van alle maatregelen in dit document.

Vereenvoudigde procedure werkloosheid

Dit document geeft u meer informatie over de vereenvoudigde procedure voor werkloosheid (coronaprocedure).

 

Keuringcentra

Vlaams Gewest

  • Alle keuringscentra blijven geopend en alle keuringen zijn mogelijk
  • Antwoorden op veelvoorkomende vragen over de maatregelen van de autokeuring wegens de coronacrisis, vind je in deze Q&A.
  • Voor meer informatie over de praktische werking in uw keuringscentrum of voor het maken van een afspraak, contacteer een erkende onderneming
  • Meer info vindt u op de site van Goca Vlaanderen

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De keuringscentra blijven geopend.

Van zodra meer informatie beschikbaar is, vindt u dit hier terug.

Waals Gewest

De keuringscentra blijven geopend.

Van zodra meer informatie beschikbaar is, vindt u dit hier terug.

 

Rijopleiding en -examens

Vlaams Gewest

De rijcentra zijn weer open.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De rijcentra zijn weer open.

Waals Gewest

De rijcentra zijn weer open.

 

Nascholing code 95

Vlaams Gewest

Sinds 2 december kunnen de Vlaamse opleidingscentra hun activiteiten hernemen, uiteraard met inachtname van de nodige sanitaire maatregelen. 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Gewest is de nascholing heropgestart sinds maandag 7 december 2020.

Waals Gewest

In Wallonië werd de nascholing heropgestart sinds maandag 7 december 2020. De Waalse ADR-opleidingen herbeginnen ook op die datum.

 

ADR – opleiding

ADR-certificaten chauffeurs en veiligheidsadviseurs

Een nieuw multilateraal akkoord (M330) dat het akkoord M324 vervangt, werd opgesteld door Ierland. Dit akkoord stelt dat de opleidingscertificaten van chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren en die van veiligheidsadviseurs die vervallen tussen 1 maart 2020 en 1 februari 2021, geldig blijven tot 28 februari 2021.

Voor de chauffeurs zullen de certificaten vernieuwd worden als de chauffeur kan aantonen dat hij voor 1 maart 2021 heeft deelgenomen aan een herscholingscursus en geslaagd is voor het examen.

Voor de veiligheidsadviseurs zullen de certificaten verlengd worden met 5 jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum, als de houder van het certificaat, geslaagd is voor het examen voor 1 maart 2021.

Het akkoord werd tot nu toe ondertekend door de volgende landen : België, Ierland, Slowakije, Frankrijk, Tsjechië, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Roemenië, Polen, Griekenland, Roemenië, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Noorwegen, Turkije, Finland, Letland, Spanje, Portugal, Zwitserland, Kroatië, Litouwen, Serbië, Estland en Nederland.

Vlaams Gewest

De ADR-cursussen en examens in Vlaanderen zijn hervat.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de cursussen en examens hervat.

Waals Gewest

In Wallonië zijn de cursussen en examens hervat.

 

Geldigheidsduur attesten, certificaten

Ten gevolge van de Coronacrisis voorziet de Europese Verordening (EU) 2021/267 een uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen. Dit betreft de code 95, het rijbewijs, de ijking van de tachograaf, de bestuurderskaarten, de communautaire transportvergunningen en de bestuurdersattesten.

Verschillende certificaten/bewijzen die vervielen tijdens de eerste coronagolf, kregen al een verlengde geldigheidsduur door een vorige Europese Verordening (EU) 2020/698. Zowel de code 95 als het rijbewijs krijgen nu nogmaals een verlengde geldigheidsduur.

De verlengde geldigheidsduur moet altijd berekend worden vanaf de effectieve vervaldatum van het certificaat/bewijs.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende certificaten en bewijzen en hun verlengde geldigheidsduur.

 

Documenten/certificaten Geldigheid vervalt tussen Verlengde geldigheid
Code 95 01/02/2020 – 30/06/2020 tem 01/07/2021
01/07/2020 – 31/08/2020 + 13 maanden
01/09/2020 – 30/06/2021 + 10 maanden
Rijbewijs 01/02/2020 – 30/06/2020 tem 01/07/2021
01/07/2020 – 31/08/2020 + 13 maanden
01/09/2020 – 30/06/2021 + 10 maanden
Installatieplaatje 01/09/2020 – 30/06/2021 + 10 maanden
Communautaire transportvergunning 01/09/2020 – 30/06/2021 + 10 maanden
Bestuurdersattest 01/09/2020 – 30/06/2021 + 10 maanden

 

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners