fr

België

Algemene informatie

Introductie

Kleurencodes buitenland

Regels inzake social distancing

Mondmaskers

Noodnummers

Attesten

Passenger Locator Form

Antwerpen

Andere

Vrachtbrief

Rij- en rusttijden

Geldigheidsduur attesten, certificaten

Basiskwalificaties & code 95

Rijbewijs

Bestuurderskaarten

Ijking tachograaf

Technische keuring

Transportvergunning

ADR

Bijkomende coronamaatregelen

Ministerraad 11 april

Ondersteuningsmaatregelen

Callcenter

Faillissement

DIV

LEZ

Tewerkstelling

Tijdelijke werkloosheid overmacht

PC 226: bedienden

PC 140.05: verhuisfirma’s

Mentale ondersteuning werknemers

Tijdelijke stilstand voertuigen

Haven van Antwerpen

PSA

Scanning containers

DP World Antwerp

Haven van Zeebrugge

Algemene informatie

Introductie

België heeft vanaf 18 maart 2020 12 u bijkomende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Buiten de geldende maatregelen van social distancing (1,5 meter afstand tussen personen) wordt het goederenvervoer gevrijwaard. Wel wordt er opgeroepen om iedereen die kan thuiswerken, te laten thuiswerken. Indien dit niet wordt nageleefd, kunnen boetes worden opgelegd. Op heden zijn verplaatsingsdocumenten, zoals in Frankrijk of Italië, nog niet aan de orde.

top

Kleurencodes landen

Wanneer medewerkers in het kader van een professionele verplaatsing zich moeten begeven in oranje of rode zones, hoeven zij bij terugkomst in België geen verplichte coronatest te ondergaan of twee weken in quarantaine door te brengen. Dit is zowel van toepassing op chauffeurs als personeel dat omwille van een professionele reden voor een langere periode in het buitenland verblijft.

top

Regels inzake social distancing

De Hoge Raad voor Bescherming en Preventie op het Werk heeft een generieke gids opgesteld met good practices en tips om een stapsgewijze heropstart in veilige omstandigheden te faciliteren. Deze gids kan u hier downloaden.

 • Afstand houden, d.w.z. blootstelling vermijden met andere personen binnen 1,5 meter. Dit is de afstand die vermeld wordt in het ministerieel besluit. De Wereld Gezondheidsorganisatie spreekt over 1 meter maar dat gaat vooral over de publieke ruimtes waar de ontmoetingen vluchtiger zijn dan in een werkomgeving met collega’s. In wetenschappelijke literatuur wordt vaak 6 voet (1,80 meter) gehanteerd.
  • Indien de werkorganisatie het toelaat, gebruik dan een ruimere marge, zoniet garandeer minimaal 1,5 meter;
  • Gebruik markeringen, linten of fysieke barrières om zones of plaatsen af te bakenen;
  • Gebruik spreidingsmaatregelen bij in-, uit en doorgangen met de hulpmiddelen hierboven opgesomd;
  • Bekijk de mogelijkheden van spreiding van het werk in de tijd gedurende een werkdag. Dit heeft automatisch een impact op het aantal aanwezige personen;
  • Spreid ook zoveel mogelijk de pauzes, intermitterend in plaats van samenvallend;
  • Zie ook punt 3 i.v.m. isolatie of afgezonderde tewerkstelling.
 •  Beperk aanwezigheid in ruimten of op plaatsen waar groepen mensen aanwezig zijn. Zelfs al kan de minimale afstand tussen die personen gegarandeerd worden, dan nog is het aangewezen om de toegang voor te behouden aan wie daar echt aanwezig moet zijn. Vermijd m.a.w. niet noodzakelijke praatjes of bezoekjes aan afdelingen of locaties waar werknemers zelf geen werkzaamheden moeten verrichten.
 • Isolatie of afgezonderde tewerkstelling is een extreme vorm van afstand houden. Normaal moet zoveel mogelijk vermeden worden dat werknemers afgezonderd werken maar nu kan het een tijdelijke optie zijn.
  • Werkplekken onderbrengen in afzonderlijke ruimtes met bezetting door 1 persoon.
  • Werkplekken compartimenteren.
  • Indien mogelijk voor de uitvoering van het werk kunnen teams die normaal per 2 opereren teruggebracht worden naar 1 persoon.
  • Zorg bij afgezonderde tewerkstelling voor een mogelijkheid van sociaal contact/controle via bv. walkie-talkies of andere systemen die geen actie van de ontvanger vergen. Ook ‘man-down’ of andere systemen die immobiliteit detecteren, kunnen ingezet worden voor de veiligheid van de geïsoleerde werknemer.
 • Gebruik alternatieven voor bijeenkomsten zoals vergaderingen, opleidingen of werkoverleg. Digitale communicatiemiddelen en -tools bieden ongekende mogelijkheden om te overleggen. Startwerkvergaderingen of toolbox-meetings kunnen gehouden worden via een luidsprekersysteem waarbij iedereen op zijn werkplek blijft en afstand houdt.
 • Geen begroetingen die contact inhouden. Er zijn voldoende alternatieven voor de handdruk. Het blijft evenwel belangrijk om dit herhaald te benadrukken. De macht der gewoonte neemt vaak nog de bovenhand.
 • Pas de hygiënemaatregelen rigoureus toe. Regelmatig de handen wassen en ook na contact met voorwerpen of oppervlakken die door anderen beroerd zijn. Desgevallend kunnen wegwerphandschoenen gebruikt worden.
 • Als het noodzakelijk is om korter dan 1,5 meter bij iemand te komen, beperk dan die blootstelling’ zoveel mogelijk in de tijd en limiteer het aantal personen dat in zo’n situatie terechtkomt. Hou tegelijk rekening met het volgend punt
 • Voorzie het gebruik van beschermingsmiddelen als het noodzakelijk is om korter dan 1,5 meter bij iemand te komen of als je een gesloten ruimte moet betreden waar veel mensen aanwezig zijn.
  • Om enig effect te hebben, moeten maskers correct en consistent gedragen worden gedurende de tijd dat ze gebruikt worden. Bij correct gebruik hebben ze hun rol in het voorkomen van blootstellingen. Gewone mondmaskers of chirurgische maskers vormen een fysieke barrière en beschermen werknemers tegen gevaren zoals spatten of grote druppels. Deze maskers capteren ook partikels of lichaamsvloeistoffen uitgestoten door de drager. Op die manier beschermen ze ook andere mensen tegen blootstelling door de drager. Dat ze helpen om vingers en handen weg te houden van mond en neus is een gunstig neveneffect.
  • Deze maskers zijn geen persoonlijk beschermingsmiddel. Ze beschermen de drager niet tegen inademen van kleine partikels of druppels met virussen. Ze sluiten niet naadloos aan op het gezicht en de stof filtert geen kleine deeltjes. De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen doen dat wel. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen bestaan strikte normen met beschermingsgraden en ze vergen risicoanalyse en informatie voor en opleiding van de gebruiker.
  • Het gebruik van maskers mag geen op zichzelf staande maatregel zijn maar moet altijd gezien worden in samenhang met de andere preventiemaatregelen.
  • Bekijk ook zeker de richtlijnen voor beschermingsmiddelen
  • Let wel, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor activiteiten die strikt genomen die bescherming niet behoeven, louter om de continuïteit van de activiteiten in niet-essentiële diensten of sectoren te kunnen verzekeren, druist in tegen de geest van de genomen coronamaatregelen. Op die manier komt mogelijk de beschikbaarheid van PBM noodzakelijk voor zorgverleners, interventieploegen of andere werknemers die omgaan met gevaarlijk stof en biologische en chemische agentia in het gedrang.
 • Stel reis- en verplaatsingsbeperkingen in. Enkel wat absoluut noodzakelijk is en niet opgelost kan worden langs digitale weg mag men laten doorgaan.

Meer informatie vindt u in dit document. Ook de Groep van 10 heeft een nota geschreven over wat juist onder “social distancing” moet begrepen worden. Deze kan u hier raadplegen.

top

Mondmaskers

Maskers voor het grote publiek, gewoonlijk “comfortmaskers” genoemd, zijn bestemd voor het grote publiek en zijn dus geen medische hulpmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hoewel er geen specifieke reglementering of normen zijn waarin de veiligheidseisen zijn vastgelegd waaraan die maskers moeten voldoen, moeten ze zo worden geproduceerd dat ze voldoen aan de algemene veiligheidseisen.

Om de fabrikanten, invoerders en verdelers te helpen om aan die verplichting te voldoen, heeft het Bureau voor Normalisatie een Belgisch technisch referentiedocument opgesteld: NBN/DTD S 65-001:2020 “Community” maskers en artisanale maskers – Gids voor minimumvereisten, vervaardiging, onderhoud en gebruik”.

Dit document omvat:

 • technische minimumeisen voor mondmaskers bestemd voor het grote publiek,
 • voorschriften voor de markering, de gebruiksaanwijzing en de verpakking, en
 • de testen voor “communitymaskers” (maskers die in massa worden geproduceerd uit wetenschappelijk geteste materialen) om hun effectiviteit aan te tonen.

Hoewel die technische aanbevelingen niet verplicht zijn, zijn ze een nuttige maatstaf voor elk bedrijf dat comfortmaskers voor het grote publiek wil (laten) produceren of op de markt wil brengen.

Technische eisen voor comfortmaskers.

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/conformiteit-voor-mondmaskers/coronavirus-technische-eisen

top

Noodnummers

Met dank aan De Morgen voor dit overzicht.

Wanneer een buitenlandse chauffeur symptomen vertoont, belt u best naar het Rode Kruis (070-44 55 888).

Wie vragen heeft over het coronavirus kan terecht op de website www.info-coronavirus.be. Heb je nog vragen over het coronavirus? De FOD Volksgezondheid is ook bereikbaar van 8 tot 20 uur op het nummer 0800 14 689.

Wie dringende hulp nodig heeft, kan bellen naar het noodnummer 112 (dringende hulp van ziekenwagen en brandweer) of 101 (dringende politiehulp). Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht bij de noodcentrales voor dringende hulp.

De overheid heeft eerder al gevraagd om niet naar het noodnummer 112 te bellen met niet-dringende vragen over het coronavirus. Daarvoor kan u terecht op het nummer 0800 14 689.

Heb je een medisch probleem als je vaste huisarts er niet is? Dan bel je naar het nummer 1733. Dit nummer voor niet-dringende medische hulp wordt gekoppeld aan de lokale wachtdiensten. Bel enkel naar 1733 voor medische problemen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van je eigen dokter.

Voor Belgen die al in het buitenland zitten is de situatie penibel. Buitenlandse Zaken vraagt hen om eerst contact op te nemen met hun touroperator of luchtvaartmaatschappij, en dan met de ambassade. Daarnaast is het noodnummer voor consulaire bijstand geopend. Daarnaast richt het ministerie een noodnummer in voor consulaire bijstand. Belgen in buitenland kunnen tussen 9 uur en 20 uur bellen naar 02/501 4000.

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben een enorme impact op de zelfstandigen en bedrijven in Vlaanderen. Veel handelszaken zijn verplicht om de deuren te sluiten. Om ondernemers te steunen zijn er verschillende steunmaatregelen voor ondernemingen die getroffen worden door de coronacrisis. U kunt met uw vragen terecht bij het contactcenter van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen), telefonisch of via WhatsApp op het nummer 0800 20 555. VLAIO is ook bereikbaar per mail.

De coronacrisis veroorzaakt heel wat stress en angst onder de bevolking. Krijgt u het moeilijk in isolement? Heeft u nood aan een gesprek? Tele-Onthaal is elke dag bereikbaar op het telefoonnummer 106 of via chat via www.tele-onthaal.be.

top

Attesten

Passenger Locator Form

Zoals u wellicht in de pers kon lezen moeten personen die verblijven in België die minstens 48 uur in het buitenland verblijven, de dag van terugkeer in België een formulier (Passenger Locator Form) invullen.

We hebben zojuist meer duidelijkheid verkregen van kabinet van minister De Block omtrent het gebruik van de Passenger Locator Form bij (professionele) verplaatsingen.

Sinds 1 augustus is het formulier verplicht voor alle verplaatsingen buiten België langer dan 48 uur.

Het formulier is verplicht voor iedereen, dus ook voor vrachtwagenchauffeurs die meer dan 48u in het buitenland hebben doorgebracht. Volgende personen zijn verplicht het formulier in te vullen:

 • Mensen die in België verblijven en langer dan 48 uur op buitenlands grondgebied hebben doorgebracht;
 • Mensen die in het buitenland verblijven en langer dan 48 uur op Belgisch grondgebied zullen doorbrengen;
 • Degenen die België per boot of vliegtuig binnenkomen, moeten ongeacht de verbleven tijd in het buitenland het formulier invullen.

Let wel, de quarantaineverplichtingen voor diegenen die uit rode zones komen, zijn niet van toepassing op professionele verplaatsingen.

Er zijn twee mogelijkheden voor het invullen van het formulier:

 • Het formulier kan u hier in pdf downloaden, dit dient ingevuld gemaild worden naar  PLFBelgium@health.fgov.be,
 • Het formulier kan ook online ingevuld worden via deze link.

Het document moet ingediend of gemaild zijn voor het oversteken van de landsgrens.

De chauffeur riskeert een boete van 250 euro de eerste keer dat de formaliteiten mbt tot passenger locator form niet correct naleeft. Wie een tweede keer betrapt wordt, kan gedagvaard worden voor correctionele rechtbank, die kan gevangenisstraffen van 8 dagen tot 3 maanden opleggen en geldboetes van 208 tot 4.000 euro.

Antwerpen – professionele verplaatsingen na avondklok

Gisteren kondigde de provincie Antwerpen de avondklok aan als maatregel ter bestrijding van het coronavirus. Dit betekent dat iedereen tussen 23u30 en 06u00 moet thuisblijven, behalve als het om noodzakelijke verplaatsingen gaat (professionele verplaatsingen, vervoer naar het ziekenhuis, …).

Gelet op de controles die door de politiediensten zullen plaatsvinden, is het aangewezen om een attest op te stellen voor uw werknemers die tijdens deze tijdspanne professionele verplaatsingen of woon-werkverplaatsingen moeten maken zodat zij kunnen aantonen dat het een noodzakelijke verplaatsing betreft.

Wij hebben een modelattest opgesteld. U kan dit attest best afdrukken op briefhoofding van uw onderneming.

Andere

Deze attesten zijn alsnog niet wettelijk verplicht, maar kunnen een hulp zijn bij controle.

Het attest tewerkstelling kan gebruikt worden door werknemers om te bewijzen dat zij een noodzakelijke verplaatsing maken om te gaan werken (PC 226PC 140.03 en PC 140.04).

Het attest kinderopvang kan gebruikt worden door werknemers om te bewijzen dat zij tewerk zijn gesteld in een essentiële sector en dus nog beroep mogen doen op kinderopvang (PC 226PC 140.03 en PC 140.04).

Deze attesten zijn beschikbaar voor PC 226, PC 140.03 en PC 140.04. Zij staan in de lijst van essentiële sectoren in het MB van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Hier kan u het vignet downloaden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Verder is er ook een certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor professionele doeleinden, opgesteld door de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

Gezien de snel veranderende situatie kan u deze documenten eventueel preventief opmaken.

top

Vrachtbrief

De coronacrisis roept uiteraard ook vragen op ivm de vrachtbrief en het uitvoeren van transporten. Wat als de chauffeur niet aanwezig mag zijn bij belading? Wat bij vertraging door de coronamaatregelen? Wat als de klant plots het transport annuleert?

Op deze en andere vragen vindt u een antwoord in deze nota.

In tijden van social distancing brengen wij graag het Benelux E-CMR proefproject in herinnering. Hiermee kan u binnen de Benelux een digitale verwerking van de vrachtbrief voorzien en zo dus net iets makkelijker voldoen aan de vereiste van social distancing.

U kan gebruik maken van de E-CMR binnen het proefproject door u aan te sluiten bij een erkend leverancier binnen het project. De lijst met erkende leveranciers kan u terugvinden op de website van de FOD mobiliteit en vervoer.

top

Rij- en rusttijden

De Belgische overheid heeft de tijdelijke vrijstelling van de rij- en rusttijden voor bestuurders die betrokken zijn bij de volledige logistieke keten betreffende de essentiële goederen die van toepassing waren tot 30 april 2020 (zie ons Flashbericht van 30 maart 2020) licht aangepast en verlengd tot 31 mei 2020.

Deze vrijstelling behelst vanaf 13 april tot 31 mei 2020:

 • een verhoging van de wekelijkse rijtijd van 56 uur naar 59 uur,
 • een verhoging van de tweewekelijkse rijtijd van 90 uur naar 96 uur,
 • de mogelijkheid om de wekelijkse rusttijd uit te stellen. De verordening preciseert dat de chauffeur een nieuwe wekelijkse rust moet beginnen ten laatste na 6 periodes van 24 uur te rekenen vanaf het einde van de vorige wekelijkse rust. Deze vrijstelling geeft de mogelijkheid om een nieuwe wekelijkse rust te beginnen ten laatste na 7 periodes van 24 uur,
 • de mogelijkheid om achtereenvolgens 2 verkorte wekelijkse rusttijden te nemen op voorwaarde dat:
  • de bestuurder in 4 opeenvolgende weken ten minste 4 wekelijkse rusttijden neemt waarvan er 2 normale wekelijkse rusttijden zijn;
  • de compensatie voor een verkorte wekelijkse rust moet voor het einde van de 4de betrokken week worden genomen.

Bovendien wordt verduidelijkt wat precies wordt verstaan onder essentiële goederen: voeding voor menselijke consumptie, geneesmiddelen, medische uitrusting en brandstof.

Voorts wordt de opheffing van het “cabineverbod” eveneens verlengd tot 31 mei 2020. Dit betekent dat chauffeurs hun normale wekelijkse rust in de cabine van het voertuig kunnen nemen, op voorwaarde dat het voertuig over een slaapbank beschikt. De tijdelijke opheffing van het cabineverbod geldt voor zowel het nationaal als het internationaal goederenvervoer zonder beperkingen inzake de aard van de vervoerde goederen.

De betrokken bestuurders moeten de reden voor het afwijken van de toegelaten limieten vermelden op printouts of op de achterzijde van de tachograafschijf.

Dubbele bemanning is toegestaan zolang de regels inzake social distancing worden gerespecteerd.

top

Geldigheidsduur attesten, certificaten

Ten gevolge van de Coronacrisis voorziet de Europese Verordening (EU) 2020/698 een uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen. Dit betreft de code 95, het rijbewijs, de ijking van de tachograaf, de bestuurderskaarten, de technische keuring, de communautaire transportvergunningen en de bestuurdersattesten.

De verordening schrijft voor dat de geldigheid van de hierboven aangehaalde certificaten en documenten die vervallen tijdens de Coronacrisis met een bepaalde termijn verlengd worden.

De verordening voorziet echter ook dat de Lidstaten die al eigen uitsteltermijnen hebben voorzien of die voor bepaalde certificaten/documenten geen problemen hebben ondervonden, gebruik kunnen maken van de zogenaamde ‘opt-out’ waarbij zij er dus voor kiezen om de Europese verlenging van de geldigheid niet toe te passen. Deze ‘opt-out’ moet door de Lidstaten aan de Europese Commissie gemeld worden en deze mededeling verschijnt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

België (en de gewesten voor wat betreft de geregionaliseerde materies) heeft ervoor  gekozen  een ‘opt-out’ te voorzien voor de technische keuring.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende certificaten en bewijzen en hun verlengde geldigheidsduur.

 

Basiskwalificatie en nascholing (code 95)

De bestaande Belgische regeling vervalt en de geldigheid van de code 95 (zowel de code 95 die op het rijbewijs genoteerd staat als de code 95 die op een aparte kwalificatiekaart staat) die vervalt tussen 1 februari 2020 en 31 augustus 2020, wordt verlengd wordt met 7 maanden, te rekenen vanaf haar vervaldag.

Aangezien voor de code 95 geen ‘opt-out’ voorzien is, geldt dit voor alle Europese codes 95.

top

Rijbewijs

Ook hier wordt de Europese Verordening toegepast: de geldigheid van het rijbewijs die verstrijkt tussen 1 februari en 31 augustus 2020, wordt verlengd met een periode van 7 maanden vanaf de op het individuele rijbewijs vermelde vervaldatum.

top

Bestuurderskaarten

Zowel voor de vernieuwing als de vervanging van de bestuurderskaarten krijgen de Lidstaten van Europa meer tijd (uiterlijk 2 maanden na ontvangst van het verzoek) om deze af te leveren en gedurende deze verlengde aflevertermijn, kan de chauffeur met printouts rijden op voorwaarde dat de bestuurder kan aantonen dat hij de vernieuwing/vervanging van zijn bestuurderskaart aangevraagd heeft.

top

Ijking tachograaf

De geldigheid van het installatieplaatje van de tachograaf die verstrijkt tussen 1 maart en 31 augustus 2020, wordt verlengd met 6 maanden.

top

Technische keuring

Voor wat de technische keuring betreft, werd er door België voor een opt-out gekozen. De eerder uitgewerkte regeling door de verschillende gewesten blijft dus van toepassing.

Voor Vlaanderen betekent dit dat. de keuringsbewijzen die vervallen tussen 13 maart en 3 juni,  geldig blijven tot en met 4 november 2020.

De Waalse technische keuring die vervalt tussen 1 maart en 3 mei 2020, wordt verlengd met 6 maanden; de technische keuring die vervalt tussen 4 4 en 31 mei, wordt verlengd met 1 maand.

Voor wat de technische keuring in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft, wordt het keuringsbewijs dat vervallen is vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2020, verlengd met 6 maanden. Indien de technische keuring vervalt vanaf 1 juni tot en met 31 juli 2020, wordt de geldigheidsduur verlengd met 2 maanden. Voor de bedrijfsvoertuigen > 3.5t en alle aanhangwagens en opleggers zullen alle soorten keuring uitgevoerd worden. De technische keuring zal alleen op afspraak plaatsvinden. Teneinde een afspraak te maken, moet u contact opnemen met het callcenter via het nummer 02/412.07.27. De voertuigen zullen aan het begin van de keuringslijn worden overgenomen door een inspecteur. De klant zal gevraagd worden om zich naar de uitgang te begeven om het voertuig daar op te wachten. Bovendien wordt gevraagd dat de bestuurder zich alleen (dus zonder passagiers) aanmeldt.

top

Transportvergunningen

De geldigheid van de communautaire vergunningen die verstrijken tussen 1 maart en 31 augustus 2020, wordt verlengd met 6 maanden.

top

ADR

ADR-opleidingen en -examens

Ingevolge de Coronacrisis werden zowel de opleidingen als de examens van chauffeurs en veiligheidsadviseurs tot nader order opgeschort. Dit kan tot problemen leiden voor de chauffeurs en de veiligheidsadviseurs wiens certificaat binnenkort vervalt.

De Belgische autoriteiten hebben een multilateraal akkoord opgesteld dat stipuleert dat de opleidingscertificaten van chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren en die van de veiligheidsadviseurs wiens geldigheid verloopt tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020, geldig blijven tot 30 november 2020.

Voor de chauffeurs: de certificaten zullen vernieuwd worden als de chauffeur kan aantonen dat hij heeft deelgenomen aan een opleiding en dat hij geslaagd is voor het examen voor 1 december 2020.
De geldigheid van de certificaten van de veiligheidsadviseurs zal verlengd worden met 5 jaar vanaf de vervaldatum als de houders geslaagd zijn voor het examen voor 1 december 2020.

Het akkoord werd op dit ogenblik al ondertekend door de volgende landen: België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Frankrijk, Ierland, San Marino, Nederland, Tsjechië, Zwitserland, Spanje, Italië, Slowakije, Griekenland, Letland, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Zweden, Polen, Portugal, Denemarken, Litouwen, Turkije, Servië, Russische federatie en het Verenigd Koninkrijk.

Keuring van de tanks

De Coronacrisis heeft eveneens gevolgen op het vlak van de keuringen van de tanks en de keuringsdocumenten.

Er werd een multilateraal akkoord opgesteld dat stipuleert dat de periodieke of tussentijdse keuringen van de tanks waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart en 1 augustus 2020 geldig blijven tot 30 augustus 2020. Deze keuringen dienen uitgevoerd te worden voor 1 september 2020.

Alle keuringsdocumenten waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 blijven geldig tot 30 augustus 2020. De keuringen moeten uitgevoerd worden voor 1 september 2020.

Het multilateraal akkoord werd op dit ogenblik door volgende landen ondertekend: België, Luxemburg, Noorwegen, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland, San Marino, Italië, Slowakije, Griekenland, Hongarije, Zweden, Tsjechië, Portugal, Nederland, Ierland, Roemenië, Litouwen, Turkije, Servië en Zwitserland.

 

Documenten/certificaten Geldigheid vervalt tussen Verlengde geldigheid
Code 95 01/02/2020 – 31/08/2020 + 7 maanden
Rijbewijs 01/02/2020 – 31/08/2020 + 7 maanden
Installatieplaatje 01/03/2020 – 31/08/2020 + 6 maanden
Technische keuring Vlaanderen 13/03/2020 – 03/06/2020 geldig tot 4/11/2020
Technische keuring Wallonië

01/03/2020 – 03/05/2020

04/05/2020 – 31/05/2020

geldig tot 4/11/2020

+ 1 maand

Technische keuring Brussel

01/03/2020 – 31/05/2020

01/06/2020 – 31/07/2020

+ 6 maanden

+ 2 maanden

Communautaire transportvergunning 01/03/2020 – 31/08/2020 + 6 maanden
Bestuurdersattest 01/03/2020 – 31/08/2020 + 6 maanden

top

Bijkomende coronamaatregelen

Ministerraad 11 april

De ministerraad heeft een aantal extra maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven in cruciale en essentiële sectoren. De voorstellen dienen nog verder uitgewerkt te worden en een wetgevend kader dient nog te worden opgesteld. De onderstaande maatregelen zijn dus nog onder voorbehoud. Wat deze maatregelen precies inhouden, kan u hier raadplegen.

Ondersteuningsmaatregelen

Het overzicht van de steunmaatregelen op zowel federaal als gewestelijk niveau kunt u hier terugvinden.

Dit document maakt u wegwijs in welke stappen u moet ondernemen om bepaalde ondersteuningsmaatregelen aan te vragen.

Callcenter

Indien u vragen heeft over bepaalde steunmaatregelen kan u het RSVZ contacteren via het corona-callcenter. Bel gratis naar 0800 12 018 – Elke werkdag van 8 uur tot 20 uur.

Het betreft de volgende steunmaatregelen:

 • Uitstel van betaling van socialezekerheidsbijdragen: zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. De aanvraag kan tot 15 juni 2020 worden ingediend.
 • Kwijtschelding verhogingen: zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor 31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn.
 • Vermindering van voorlopige bijdragen: zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.
 • Vrijstelling van bijdragen: zelfstandigen in hoofdberoep die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

top

Faillissement

In deze tijden is het mogelijk dat ondernemingen in moeilijkheden komen. Om te voorkomen dat er een groot aantal faillissementen zou ontstaan, die mogelijk niet zouden gebeuren zonder de coronacrisis, heeft de overheid een algemene opschorting voorzien op het vlak van faillissement. Hierdoor wordt het faillissement niet onmiddellijk ingeroepen wanneer er aan de voorwaarden wordt voldaan. Meer informatie over deze maatregel voor faillissement en de WCO-procedures kan geraadpleegd worden in deze nota.

Alvorens er een dreiging van faillissement is, zijn er ook aandachtspunten op vlak van vennootschapsrecht waar er rekening dient mee te houden wanneer er een moeilijke periode wordt doormaakt. Dit zodat er geen aansprakelijkheden zou oplopen en persoonlijke gehouden zou worden voor het betalen van bepaalde schade. In onze nota is er een overzicht van enkele van deze aandachtspunten.

top

DIV

Sinds 04 mei zijn de loketten in Brussel alsook alle antennes behalve Gent, Oostende en Namen (die gaan later open na de installatie van de nodige bescherming) opnieuw open en kunnen alle inschrijvingsaanvragen behandeld worden, dit enkel op afspraak.

Alle “normale” inschrijvingen (inclusief duplicaten, overdrachten, verbeteringen, …) alsook de aanvragen voor ingevoerde voertuigen worden behandeld. De betalingen zijn uitsluitend mogelijk via bancontact.

Er gelden specifieke voorzorgsmaatregelen:

 • Loketten te Brussel :
  • Slechts één persoon per afspraak.
  • Alleen personen met een afspraak mogen naar binnen. Een bewaker kijkt hierop toe.
  • U moet buiten wachten tot de bewaker u binnenlaat = geen mogelijkheid om in de wachtzaal te zitten. Het heeft dus geen zin om lang van tevoren aanwezig te zijn.
  • De in- en uitgang zijn gescheiden.
  • Er zal buiten een box beschikbaar zijn voor klanten die geen afspraak hebben en die een aanvraagformulier willen deponeren.
 • Provinciale antennes:
  • Slechts één persoon per afspraak.
  • Alleen personen met een afspraak mogen naar binnen.
  • U moet buiten wachten tot de vorige klant vertrekt.
  • Er zal buiten een box beschikbaar zijn voor klanten die geen afspraak hebben en die een aanvraagformulier willen deponeren.

Klik hier om een afspraak in Brussel te maken.

Klik hier om een afspraak in een antenne te maken.

top

LEZ

De Stad Antwerpen heeft beslist om tijdelijk geen boetes uit te schrijven voor het binnenrijden van de lage-emissiezone met een niet-toegelaten voertuig bij een essentiële verplaatsing. Dit geldt voor alle niet-toegelaten voertuigen die sinds 14 maart de zone binnenreden. Ook in Gent blijven de camera’s actief, maar er worden tijdelijk geen boetes meer uitgeschreven. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 18 maart en blijft gelden zolang de federale crisismaatregelen van kracht zijn. Rijd je in de LEZ met een niet-toegelaten voertuig, dan zal je in plaats van een boete een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat het om een tijdelijke maatregel gaat zolang de strengere coronamaatregelen van kracht zijn. Meer info, klik hier.
Opgelet: de Stad Gent heeft beslist om ook de controle op de lage-emissiezone (en hetbetalend parkeren) opnieuw van kracht te doen gaan sinds maandag 18 mei. En ook in Antwerpen is dit het geval daar zijn de controles opnieuw ingevoerd sinds maandag 11 mei.

top

Tewerkstelling

Tijdelijke werkloosheid overmacht

Vanaf 31 augustus 2020 zal men terug meer rekening moeten houden met het onderscheid tussen economische werkloosheid en werkloosheid wegens overmacht. De vereenvoudigde procedure (coronaprocedure) zal vanaf 1 september 2020 nog in twee gevallen kunnen worden toegepast. Wanneer men niet onder één van de twee situaties valt, zal men de gewone procedure economische werkloosheid moeten volgen. Voor wat de economische werkloosheid betreft, voorziet het KB nr. 46 van 26.06.2020 in een overgangsregeling die geldt van 1 september 2020 tot 31 december 2020. De overgangsregeling heeft tot doel de overgang van het vereenvoudigde regime van de werkloosheid wegens overmacht (coronaprocedure) naar het gewone regime van economische werkloosheid, te vergemakkelijken.

De vereenvoudigde procedure die tot en met 31 augustus 2020 van toepassing is op alle sectoren, zal vanaf 1 september 2020 enkel toegepast kunnen worden in volgende twee situaties

 • Op werkgevers uit sectoren die opgesomd zijn in een MB door de minister van werk. Het gaat om sectoren waar de activiteiten gevoelig verlaagd zijn omwille van de maatregelen genomen door de minister van binnenlandse zaken, bv. Omdat bepaalde activiteiten nog steeds niet mogen plaatsvinden vanaf 1 september 2020. Een dergelijke lijst bestaat nog niet maar de kans lijkt klein dat de transportsector hieronder zal vallen
 • Op ondernemingen die uitzonderlijk zwaar getroffen zijn. Het gaat om werkgevers die:
  • tijdens het tweede kwartaal van 2020
  • een aantal dagen tijdelijke werkloosheid hebben gekend
  • omwille van overmacht als gevolg van de coronapandemie of economische redenen
  • voor hun werknemers (totaal van arbeiders en bedienden)
  • ten belopen van minstens 20 % van het globaal aantal aan de RSZ aangegeven dagen (met uitsluiting van een aantal situaties)

 Procedure voor “uitzonderlijk zwaar getroffen ondernemingen”

Ondernemingen die willen aantonen dat hun onderneming uitzonderlijk zwaar getroffen is door de coronacrisis, dienen een formulier in te vullen C106A-Corona-HGO (hard getroffen onderneming) (zie www.rva.be  – documentatie – formulieren). Het formulier dient per mail te worden verstuurd naar de dienst “tijdelijke werkloosheid” van het werkloosheidsbureau bevoegd voor het ambtsgebied waar uw maatschappelijke zetel is gevestigd. Dit dient zo snel mogelijk te gebeuren. Het kan maximaal 2 weken duren vooraleer u een antwoord ontvangt van de RVA. De RVA zal niet onmiddellijk controleren of de doorgegeven gegevens correct zijn, maar ze kunnen achteraf wel een controle uitvoeren.

Indien het antwoord van de RVA positief is, dan kan u verder de vereenvoudigde procedure voor overmacht toepassen vanaf 1 september 2020. Is het antwoord negatief, dan kan u nagaan of u beroep kan doen op de economische werkloosheid. Meer informatie over deze specifieke procedure kan u hier raadplegen.

top

PC 226 bedienden: NAR cao 147 economische werkloosheid

De sociale partners hebben op 18 maart 2020 in de Nationale Arbeidsraad aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 afgesloten tot vaststelling van een regime van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden1 bij gebrek aan werk als gevolg van de coronacrisis. Deze cao biedt een juridisch kader zodat ondernemingen in moeilijkheden door de coronacrisis zelfs zonder sectorale regeling toch een beroep kunnen doen op economische werkloosheid voor hun bedienden, en dat eenvoudiger en sneller, te weten zonder de noodzaak een ondernemingscao te sluiten of ondernemingsplan op te stellen.

De tekst van cao nr. 147 van 18 maart 2020 is te vinden op de website van de NAR. Een document met meer informatie vindt u hier.

top

PC 140.05: Coronamaatregelen voor verhuisfirma’s

Op 18 maart 2020 werd het MB gepubliceerd met betrekking tot dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De integrale tekst vindt u hier.

De PC’s 140.03, 140.04 en 226 zijn opgenomen als “essentiële sectoren” beperkt tot “personenvervoer, wegvervoer en logistiek”.

Verhuisbedrijven behorende tot het PC nr. 140.05 worden toegevoegd aan de lijst der essentiële sectoren door het ministerieel besluit van 3 april 2020. Zij krijgen vanaf nu de toelatingen verhuizen uit te voeren onder drie voorwaarden:

 • De verhuis moet dringend en noodzakelijk zijn;
 • of verbonden aan medische, sanitaire of ziekenhuisnoden;
 • de regels van social distancing moeten in de mate van het mogelijke toegepast worden

Artikel 2 stelt dat telethuiswerk verplicht is voor alle niet-essentiële bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
Voor de functies waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen: 1,5 m afstand houden minimum tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

De niet-essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.

Op onze website kan u een overzicht vinden van de steunmaatregelen om de financiële lasten van deze maatregelen te ondersteunen klik hier.

Kan men nog verhuizen ?
Volgens de officiële website van de Belgische overheid, klik hier,  is het antwoord op deze vraag:
” ja, dringende verhuizingen kunnen doorgaan. Het aantal helpers moet wel beperkt worden, bij voorkeur tot de personen met wie men onder één dak woont en men moet de basishygiëneregels en sociale afstand opvolgen. ”
Verhuizers zitten vaak met meerderen in de cabine en kunnen niet altijd de 1,5 meter tijdens de activiteiten garanderen (bv. meubels dragen). In dat geval zit er inderdaad onder de huidige wetgeving niets anders op dan te sluiten. Men zou ook creatieve oplossingen kunnen zoeken om toch te voldoen aan de vereisten van social distancing ( bv. in aparte voertuigen de verplaatsing maken, alternatieve manieren om goederen alleen of met voldoende afstand tussen de personen (min 1,5 meter) te verplaatsen).
Gelieve rekening te houden met deze strenge regels om uw administratief personeel, uw werknemers op het terrein en uw klanten maximaal te beschermen!

Indien uw firma in de onmogelijkheid is om de naleving op elk ogenblik te garanderen dan kunt uw activiteiten niet verder zetten maar kunt u een beroep doen op de nieuwe maatregelen van de RVA aangaande de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze drastische maatregelen hebben als doel de curve te vlakken en de capaciteit van onze gezondheidszorg niet te overbelasten.

Voor de “essentiële bedrijven” (o.a. PC 140.03,140.04 en 226) geldt dat “in de mate van het mogelijke” telethuiswerk moet gebeuren en social distancing moet toegepast worden, iets soepeler.

top

Mentale ondersteuning werknemers

Het coronavirus en de maatregelen die ermee gepaard zorgen mogelijks voor extra stress en zorgen. Niet alleen voor werkgevers maar ook voor werknemers. Om het welzijn van de werknemers en hun werkprestaties te ondersteunen, kan er beroep gedaan worden op enkele kanalen voor mentale ondersteuning:

 • Er werd een callcenter opgericht door de overheid om allerlei vragen over het coronavirus te beantwoorden. De werknemer kan hiervoor bellen naar het nummer: 0800 14 689. Men kan via dit telefoonnummer worden doorverbonden met een hulpverlener voor psychosociale bijstand. De diensten zijn bereikbaar van 8 tot 20 uur en zijn gratis;
 • Ook Teleonthaal biedt een dergelijke dienst aan. Er kan 7/7, 24u/4u gratis gebeld worden naar het nummer 106. Chatten kan op woensdag vanaf 15u, op andere dagen vanaf 18u. Meer informatie kan u raadplegen via deze link;
 • Vlaams centrum voor hulpverlenging (VCVH) voorziet gratis 24/7 voor alle werknemers die nood aan psychosociale ondersteuning hebben. Via het centrale nummer kunnen uw werknemers 24/7 een psycholoog bereiken. Het VCVH is een dynamische VZW bestaande uit een netwerk van psychologen en hulpverleners die beschikken over een ruime ervaring en uitgebreide bagage in hun vakgebied. Dit is een privaat initiatief terwijl de vorige twee opties overheidsdiensten zijn. Meer info vindt u op www.vcvh.be.

Tijdelijke stilstand voertuigen

Wij hebben de bevestiging gekregen van de Vlaamse Belastingdienst dat u de verkeersbelasting kan stopzetten voor voertuigen die voor onbepaalde tijd stilstaan, en dit zonder bijkomende kosten.

De verkeersbelasting (en ook de stopzetting hiervan) gebeurt per kalendermaand. Dit betekent dat als u vandaag de verkeersbelasting stopzet en pas midden april opnieuw activeert, u geen verkeersbelasting zal betalen voor de volledige maand maart en voor de maand april zal u voor de volledige maand wel verkeersbelasting betalen.

Opgelet! Vergeet zeker niet om het voertuig opnieuw aan te geven voor de verkeersbelasting vooraleer u het opnieuw gebruikt op de openbare weg.

U kan de verkeersbelasting stopzetten en activeren ofwel via het webportaal van de Vlaamse Belastingdienst (met autorisatiecode) of met de formulieren die u terugvindt onder de rubriek “Formulieren & modellen – Accijnzen-Verkeersbelasting-kmheffing” van FebWeb, klik hier.

top

Haven van Antwerpen

PSA

In lijn met de instructies van de federale overheid zijn er enkele bijkomende maatregelen getroffen betreffende de aanwezigheid van het aantal chauffeurs in de lokettenzalen op de verschillend sites.

Afgesproken is volgende:

 • Maximaal de helft van het aantal beschikbare SSD’s is operationeel
  •  7 ipv 14 op 1742
  •  1718 is niet bemand
  •  5 ipv 10 op 869
  •  5 ipv 10 op 913
 • De SSD’s die worden afgezet zullen worden aangeduid met “out of service” (zie bijlage)
 • Wachtrij voor het gebouw handhaven mits respecteren van onderlinge afstand (zie bijlage)
 • Wij vragen hierin om zelfdiscipline en goed burgerschap!

top

Scanning containers

Tot nader order en vanaf dinsdag 24/3/2020 worden de openingsuren van de vaste scanners op de 2 grensinspectieposten aangepast. Vaste scanners zullen dan operationeel zijn van 7u tot 17u. De maatregel werd reeds overlegd en goedgekeurd binnen de stuurgroep van het Nationaal Forum.

De verificatiediensten van de 2 grensinspectieposten blijven wel operationeel tussen 6u en 22u. Wanneer containers worden aangeboden voor controle tussen 6u en 7u of van 17u tot 22u wordt er gecontroleerd volgens de noodprocedure. D.w.z. onmiddellijk aanbieden bij het verificatieteam. Voor selecties ‘enkel scan’ dienen de containers verplicht aangeboden te worden tussen 7u en 17u.

top

DP World Antwerp

DP World Antwerp heeft enkele maatregelen genomen om chauffeurs beter te beschermen. Er wordt gecommuniceerd over de hygiënemaatregelen, alles wordt regelmatig gereinigd, de zeepdispensers worden regelmatig aangevuld en er zijn maatregelen in voege om de social distancing te kunnen respecteren. Er wordt aan chauffeurs gevraagd om afstand te bewaren, regelmatig hun handen te wassen en de maatregelen die uithangen, te respecteren.

Het dragen van een mondmasker is verplicht vanaf dat de terminal betreden wordt. Het is met name belangrijk dat vrachtwagenchauffeurs het masker opzetten wanneer zij gebouwen betreden of op een plaats komen waar veel personen tesamen komen (bv. truckershal, aanmeldloketten, …).  De verplichting gaat in vanaf maandag 27 juli 2020 en geldt voor alle terminals die operationeel beheerd worden door DP World Antwerp (Antwerp Gateway – kaai 1700, Empty Depot Services – haven 1791, Hupac – kaai 468).  In week 31 zullen chauffeurs zonder masker aangesproken worden met de vraag een masker op te zetten. Vanaf maandag 3 augustus 2020 (week 32) zullen chauffeurs zonder mondmasker geen toegang meer krijgen tot de terminal. DP World Antwerp zal geen mondmaskers ter beschikking stellen.  Het dragen van een mondmasker rechtvaardigt géén versoepeling van de andere maatregelen (bv. 1,5m afstand, handhygiëne, enz).

top

Haven van Zeebrugge

Naar aanleiding van de heropflakkering van het COVID-19 virus en de strengere maatregelen die werden genomen door lokale en nationale besturen, zal CSP Zeebrugge Terminal met ingang van donderdag 30/7/2020 het dragen van masker verplicht maken voor alle medewerkers en bezoekers aan de terminal (zowel binnen als buiten).

Het is dus ook verplicht voor alle truckchauffeurs die bij containers komen op- en/of afzetten een mondmasker bij zich te hebben en te dragen bij het verlaten van de cabine op de terminal.

top

 

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners