fr

België

Algemene informatie

Introductie

Regels inzake social distancing

Noodnummers

Attesten werknemers

Vrachtbrief

Rij- en rusttijden

Geldigheidsduur attesten, certificaten

Transportvergunning

Rijbewijs en code 95

ADR

ADR-opleidingen en -examens

Keuringen van de tanks en keuringsdocumenten

Technische keuring

Vlaanderen

Brussel

Bijkomende coronamaatregelen

Ondersteuningsmaatregelen

Callcenter

DIV

LEZ

Tewerkstelling

Tijdelijke werkloosheid overmacht

PC 226: bedienden

PC 140.05: verhuisfirma’s

Mentale ondersteuning werknemers

Tijdelijke stilstand voertuigen

Haven van Antwerpen

PSA

Scanning containers

DP World Antwerp

 

Algemene informatie

Introductie

België heeft vanaf 18 maart 2020 12 u bijkomende maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Buiten de geldende maatregelen van social distancing (1.5 meter afstand tussen personen) wordt het goederenvervoer gevrijwaard. Wel wordt er opgeroepen om iedereen die kan thuiswerken, te laten thuiswerken. Indien dit niet wordt nageleefd, kunnen boetes worden opgelegd. Op heden zijn verplaatsingsdocumenten, zoals in Frankrijk of Italië, nog niet aan de orde.

top

Regels inzake social distancing

 • Afstand houden, d.w.z. blootstelling vermijden met andere personen binnen 1,5 meter. Dit is de afstand die vermeld wordt in het ministerieel besluit. De Wereld Gezondheidsorganisatie spreekt over 1 meter maar dat gaat vooral over de publieke ruimtes waar de ontmoetingen vluchtiger zijn dan in een werkomgeving met collega’s. In wetenschappelijke literatuur wordt vaak 6 voet (1,80 meter) gehanteerd.
  • Indien de werkorganisatie het toelaat, gebruik dan een ruimere marge, zoniet garandeer minimaal 1,5 meter;
  • Gebruik markeringen, linten of fysieke barrières om zones of plaatsen af te bakenen;
  • Gebruik spreidingsmaatregelen bij in-, uit en doorgangen met de hulpmiddelen hierboven opgesomd;
  • Bekijk de mogelijkheden van spreiding van het werk in de tijd gedurende een werkdag. Dit heeft automatisch een impact op het aantal aanwezige personen;
  • Spreid ook zoveel mogelijk de pauzes, intermitterend in plaats van samenvallend;
  • Zie ook punt 3 i.v.m. isolatie of afgezonderde tewerkstelling.
 •  Beperk aanwezigheid in ruimten of op plaatsen waar groepen mensen aanwezig zijn. Zelfs al kan de minimale afstand tussen die personen gegarandeerd worden, dan nog is het aangewezen om de toegang voor te behouden aan wie daar echt aanwezig moet zijn. Vermijd m.a.w. niet noodzakelijke praatjes of bezoekjes aan afdelingen of locaties waar werknemers zelf geen werkzaamheden moeten verrichten.
 • Isolatie of afgezonderde tewerkstelling is een extreme vorm van afstand houden. Normaal moet zoveel mogelijk vermeden worden dat werknemers afgezonderd werken maar nu kan het een tijdelijke optie zijn.
  • Werkplekken onderbrengen in afzonderlijke ruimtes met bezetting door 1 persoon.
  • Werkplekken compartimenteren.
  • Indien mogelijk voor de uitvoering van het werk kunnen teams die normaal per 2 opereren teruggebracht worden naar 1 persoon.
  • Zorg bij afgezonderde tewerkstelling voor een mogelijkheid van sociaal contact/controle via bv. walkie-talkies of andere systemen die geen actie van de ontvanger vergen. Ook ‘man-down’ of andere systemen die immobiliteit detecteren, kunnen ingezet worden voor de veiligheid van de geïsoleerde werknemer.
 • Gebruik alternatieven voor bijeenkomsten zoals vergaderingen, opleidingen of werkoverleg. Digitale communicatiemiddelen en -tools bieden ongekende mogelijkheden om te overleggen. Startwerkvergaderingen of toolbox-meetings kunnen gehouden worden via een luidsprekersysteem waarbij iedereen op zijn werkplek blijft en afstand houdt.
 • Geen begroetingen die contact inhouden. Er zijn voldoende alternatieven voor de handdruk. Het blijft evenwel belangrijk om dit herhaald te benadrukken. De macht der gewoonte neemt vaak nog de bovenhand.
 • Pas de hygiënemaatregelen rigoureus toe. Regelmatig de handen wassen en ook na contact met voorwerpen of oppervlakken die door anderen beroerd zijn. Desgevallend kunnen wegwerphandschoenen gebruikt worden.
 • Als het noodzakelijk is om korter dan 1,5 meter bij iemand te komen, beperk dan die blootstelling’ zoveel mogelijk in de tijd en limiteer het aantal personen dat in zo’n situatie terechtkomt. Hou tegelijk rekening met het volgend punt
 • Voorzie het gebruik van beschermingsmiddelen als het noodzakelijk is om korter dan 1,5 meter bij iemand te komen of als je een gesloten ruimte moet betreden waar veel mensen aanwezig zijn.
  • Om enig effect te hebben, moeten maskers correct en consistent gedragen worden gedurende de tijd dat ze gebruikt worden. Bij correct gebruik hebben ze hun rol in het voorkomen van blootstellingen. Gewone mondmaskers of chirurgische maskers vormen een fysieke barrière en beschermen werknemers tegen gevaren zoals spatten of grote druppels. Deze maskers capteren ook partikels of lichaamsvloeistoffen uitgestoten door de drager. Op die manier beschermen ze ook andere mensen tegen blootstelling door de drager. Dat ze helpen om vingers en handen weg te houden van mond en neus is een gunstig neveneffect.
  • Deze maskers zijn geen persoonlijk beschermingsmiddel. Ze beschermen de drager niet tegen inademen van kleine partikels of druppels met virussen. Ze sluiten niet naadloos aan op het gezicht en de stof filtert geen kleine deeltjes. De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen doen dat wel. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen bestaan strikte normen met beschermingsgraden en ze vergen risicoanalyse en informatie voor en opleiding van de gebruiker.
  • Het gebruik van maskers mag geen op zichzelf staande maatregel zijn maar moet altijd gezien worden in samenhang met de andere preventiemaatregelen.
  • Bekijk ook zeker de richtlijnen voor beschermingsmiddelen
  • Let wel, het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor activiteiten die strikt genomen die bescherming niet behoeven, louter om de continuïteit van de activiteiten in niet-essentiële diensten of sectoren te kunnen verzekeren, druist in tegen de geest van de genomen coronamaatregelen. Op die manier komt mogelijk de beschikbaarheid van PBM noodzakelijk voor zorgverleners, interventieploegen of andere werknemers die omgaan met gevaarlijk stof en biologische en chemische agentia in het gedrang.
 • Stel reis- en verplaatsingsbeperkingen in. Enkel wat absoluut noodzakelijk is en niet opgelost kan worden langs digitale weg mag men laten doorgaan.

Meer informatie vindt u in dit document. Ook de Groep van 10 heeft een nota geschreven over wat juist onder “social distancing” moet begrepen worden. Deze kan u hier raadplegen.

top

Noodnummers

Met dank aan De Morgen voor dit overzicht.

Wanneer een buitenlandse chauffeur symptomen vertoont, belt u best naar het Rode Kruis (070-44 55 888).

Wie vragen heeft over het coronavirus kan terecht op de website www.info-coronavirus.be. Heb je nog vragen over het coronavirus? De FOD Volksgezondheid is ook bereikbaar van 8 tot 20 uur op het nummer 0800 14 689.

Wie dringende hulp nodig heeft, kan bellen naar het noodnummer 112 (dringende hulp van ziekenwagen en brandweer) of 101 (dringende politiehulp). Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht bij de noodcentrales voor dringende hulp.

De overheid heeft eerder al gevraagd om niet naar het noodnummer 112 te bellen met niet-dringende vragen over het coronavirus. Daarvoor kan u terecht op het nummer 0800 14 689.

Heb je een medisch probleem als je vaste huisarts er niet is? Dan bel je naar het nummer 1733. Dit nummer voor niet-dringende medische hulp wordt gekoppeld aan de lokale wachtdiensten. Bel enkel naar 1733 voor medische problemen die niet kunnen wachten tot het spreekuur van je eigen dokter.

Voor Belgen die al in het buitenland zitten is de situatie penibel. Buitenlandse Zaken vraagt hen om eerst contact op te nemen met hun touroperator of luchtvaartmaatschappij, en dan met de ambassade. Daarnaast is het noodnummer voor consulaire bijstand geopend. Daarnaast richt het ministerie een noodnummer in voor consulaire bijstand. Belgen in buitenland kunnen tussen 9 uur en 20 uur bellen naar 02/501 4000.

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben een enorme impact op de zelfstandigen en bedrijven in Vlaanderen. Veel handelszaken zijn verplicht om de deuren te sluiten. Om ondernemers te steunen zijn er verschillende steunmaatregelen voor ondernemingen die getroffen worden door de coronacrisis. U kunt met uw vragen terecht bij het contactcenter van VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen), telefonisch of via WhatsApp op het nummer 0800 20 555. VLAIO is ook bereikbaar per mail.

De coronacrisis veroorzaakt heel wat stress en angst onder de bevolking. Krijgt u het moeilijk in isolement? Heeft u nood aan een gesprek? Tele-Onthaal is elke dag bereikbaar op het telefoonnummer 106 of via chat via www.tele-onthaal.be.

top

Attesten werknemers

Deze attesten zijn alsnog niet wettelijk verplicht, maar kunnen een hulp zijn bij controle.

Het attest tewerkstelling kan gebruikt worden door werknemers om te bewijzen dat zij een noodzakelijke verplaatsing maken om te gaan werken (PC 226PC 140.03 en PC 140.04).

Het attest kinderopvang kan gebruikt worden door werknemers om te bewijzen dat zij tewerk zijn gesteld in een essentiële sector en dus nog beroep mogen doen op kinderopvang (PC 226PC 140.03 en PC 140.04).

Deze attesten zijn beschikbaar voor PC 226, PC 140.03 en PC 140.04. Zij staan in de lijst van essentiële sectoren in het MB van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen kunnen vanaf 22 maart een vignet gebruiken om sneller de grens tussen België en Nederland te passeren. Het vignet dient om te voorkomen dat grensarbeiders in vitale sectoren en met cruciale beroepen worden opgehouden bij de grens en kan enkel door hen worden gebruikt. Hier kan u het vignet downloaden in het Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Verder is er ook een certificaat dat de noodzaak aantoont om de grens over te steken voor professionele doeleinden, opgesteld door de FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg.

Gezien de snel veranderende situatie kan u deze documenten eventueel preventief opmaken.

top

Vrachtbrief

De coronacrisis roept uiteraard ook vragen op ivm de vrachtbrief en het uitvoeren van transporten. Wat als de chauffeur niet aanwezig mag zijn bij belading? Wat bij vertraging door de coronamaatregelen? Wat als de klant plots het transport annuleert?

Op deze en andere vragen vindt u een antwoord in deze nota.

In tijden van social distancing brengen wij graag het Benelux E-CMR proefproject in herinnering. Hiermee kan u binnen de Benelux een digitale verwerking van de vrachtbrief voorzien en zo dus net iets makkelijker voldoen aan de vereiste van social distancing.

U kan gebruik maken van de E-CMR binnen het proefproject door u aan te sluiten bij een erkend leverancier binnen het project. De lijst met erkende leveranciers kan u terugvinden op de website van de FOD mobiliteit en vervoer.

top

Rij- en rusttijden

De tijdelijke vrijstelling van de rij- en rusttijden voor bestuurders die betrokken zijn bij de volledige logistieke keten betreffende de levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen (zie ons flashbericht van 18 maart 2020), wordt verlengd tot 30 april 2020 om 23u59.

Deze vrijstelling behelst:

 • Een verhoging van de wekelijkse rijtijd van 56 uur naar 60 uur,
 • Een verhoging van de tweewekelijkse rijtijd van 90 uur naar 96 uur;
 • De mogelijkheid om de wekelijkse rusttijd uit te stellen. De verordening preciseert dat de chauffeur een nieuwe wekelijkse rust moet beginnen ten laatste na 6 periodes van 24 uur te rekenen vanaf het einde van de vorige wekelijkse rust. Deze vrijstelling geeft u de mogelijkheid om later aan een nieuwe wekelijkse rust te beginnen maar per 2 opeenvolgende weken moet u nog steeds 2 wekelijkse rusten genomen hebben.

Nieuwigheden
Behalve de verlenging van de bestaande vrijstellingen, worden 2 bijkomende vrijstellingen verleend:

 • van 26 maart tot 25 april 2020 wordt het “cabineverbod” opgeheven. Dit betekent dat chauffeurs hun normale wekelijkse rust in de cabine van het voertuig kunnen nemen, op voorwaarde dat dit voertuig hiertoe is uitgerust. Deze vrijstelling geldt voor het nationaal en internationaal goederenvervoer en is niet beperkt tot het vervoer van levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen;
 • vanaf 1 april tot en met 30 april mag de normale wekelijkse rust (45 ononderbroken uren) verkort worden tot 24 uur, deze verkorting moet niet gecompenseerd worden. Deze vrijstelling geldt enkel voor het vervoer van levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen.

De betrokken bestuurders moeten de reden voor het afwijken van de toegelaten limieten vermelden op printouts of op de achterzijde van de tachograafschijf.

Dubbele bemanning is toegestaan zolang de regels inzake social distancing worden gerespecteerd.

top

Geldigheidsduur attesten, certificaten

Het Vlaamse departement Mobiliteit & Openbare Werken heeft een officiële mededeling opgesteld waarin de noodmaatregelen omtrent code 95, technische keuring en ADR-getuigschriften worden verduidelijkt, en dit in het Nederlands, Frans en Engels. We raden u aan om een kopie van deze mededeling in elk voertuig te leggen zodat deze desgevallend kan worden getoond aan wegcontroleurs.

Opgelet! Deze mededeling betreft enkel de getuigschriften en attesten die door Vlaanderen moeten worden verlengd.

Transportvergunning

Vanwege het coronavirus worden bepaalde termijnen tijdelijk verlengd die te maken hebben met de transportvergunning. Deze verlengde termijnen zijn alleen van toepassing in de periode van de noodmaatregelen, namelijk vanaf 13 maart 2020 tot een nog te bepalen datum. Het Vlaamse MB van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken werd ondertekend door de minister en wordt eerstdaags in het staatsblad gepubliceerd.

Deze verlengde termijnen zijn enkel van toepassing voor Vlaamse transportondernemingen!

De termijnen in het KB van 22 mei 2014 betreffende het goederenvervoer over de weg worden als volgt gewijzigd. De termijn voor:

1) aanleveren bewijs van betrouwbaarheid gaat van 3 maanden naar 6 maanden
2) wijzingen betreffende vervoersmanager melden gaat van 15 dagen naar 2 maanden
3) herstellen of aanvullen van de borgtocht na volledige of gedeeltelijke afneming op de borgtocht gaat van 30 dagen naar 3 maanden
4) herstellen of aanvullen borgtocht na gehele of gedeeltelijke ontdoening van zijn verplichtingen door de hoofdborg gaat van 3 maanden naar 6 maanden
5) terugzenden ingetrokken vergunning gaat van 10 dagen naar 1 maand
6) termijn voor verweermiddelen voor weigering of intrekking vergunning gaat van 30 dagen naar 2 maanden
7) betaling administratieve geldboetes gaat van 1 maand naar 3 maanden.

top

Rijbewijs en code 95

Vlaams minister Peeters heeft een Ministerieel Besluit van de Vlaamse overheid houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken ondertekend, dit verscheen op 30 maart in het Belgisch Staatsblad. In dit MB zijn bepalingen opgenomen inzake het rijbewijs en de nascholing (code 95). De periode van de noodmaatregelen start op 13 maart en loopt tot een nog te bepalen tijdstip.

Uitstel examens

Alle examens voor het rijbewijs en de basiskwalificatie vakbekwaamheid zijn sinds 13 maart 2020 opgeschort.
De examencentra moeten de retributie die betaald werd door de kandidaat waarvan de afspraak voor het vastleggen van het examen valt in de periode van de noodmaatregelen, terugbetalen.
De examencentra moeten na afloop van de periode van de noodmaatregelen, voorrang geven aan de betrokken kandidaten bij het maken van een nieuwe afspraak.

Nascholing (code 95)

De geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid (code 95) die verstrijkt in de periode van de noodmaatregelen, wordt verlengd met vier maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen (nog te bepalen).
Een gevolgde nascholingsmodule is vijf jaar geldig. De modules die vervallen in de periode van de noodmaatregelen (tussen 13 maart 2020 en een nog te bepalen einddatum) krijgen eveneens deze verlengde geldigheidsduur.
Na afloop van de periode van de noodmaatregelen, moeten de opleidingscentra voorrang geven aan de chauffeurs die betrokken zijn in deze maatregel, bij het maken van een nieuwe afspraak.

En wat met een vervallen medische schifting?

Het “rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor het rijbewijs van groep 2” of de medische schifting zoals die genoemd wordt, is een federale bevoegdheid. Federaal minister Bellot werkt aan noodmaatregelen hieromtrent, van zodra er een officiële beslissing is, zullen wij u hierover uiteraard informeren per flashbericht.
Intussen werd aan de controlediensten gevraagd om hierop geen controles uit te voeren.

top

ADR

ADR-opleidingen en -examens

Ingevolge de Coronacrisis werden zowel de opleidingen als de examens van chauffeurs en veiligheidsadviseurs tot nader order opgeschort. Dit kan tot problemen leiden voor de chauffeurs en de veiligheidsadviseurs wiens certificaat binnenkort vervalt.

De Belgische autoriteiten hebben een multilateraal akkoord opgesteld dat stipuleert dat de opleidingscertificaten van chauffeurs die gevaarlijke goederen vervoeren en die van de veiligheidsadviseurs wiens geldigheid verloopt tussen 1 maart 2020 en 1 november 2020, geldig blijven tot 30 november 2020.

Voor de chauffeurs: de certificaten zullen vernieuwd worden als de chauffeur kan aantonen dat hij heeft deelgenomen aan een opleiding en dat hij geslaagd is voor het examen voor 1 december 2020.
De geldigheid van de certificaten van de veiligheidsadviseurs zal verlengd worden met 5 jaar vanaf de vervaldatum als de houders geslaagd zijn voor het examen voor 1 december 2020.

Het akkoord werd op dit ogenblik al ondertekend door de volgende landen: België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, Noorwegen, Frankrijk, Ierland, San Marino, Nederland, Tsjechië, Zwitserland, Spanje, Italië, Slowakije, Griekenland, Letland, Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Zweden, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

Keuring van de tanks

De Coronacrisis heeft eveneens gevolgen op het vlak van de keuringen van de tanks en de keuringsdocumenten.

Er werd een multilateraal akkoord opgesteld dat stipuleert dat de periodieke of tussentijdse keuringen van de tanks waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart en 1 augustus 2020 geldig blijven tot 30 augustus 2020. Deze keuringen dienen uitgevoerd te worden voor 1 september 2020.

Alle keuringsdocumenten waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 blijven geldig tot 30 augustus 2020. De keuringen moeten uitgevoerd worden voor 1 september 2020.

Het multilateraal akkoord werd op dit ogenblik door volgende landen ondertekend: België, Luxemburg, Noorwegen, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Zwitserland, San Marino, Italië, Slowakije, Griekenland, Hongarije, Zweden, Tsjechië, Portugal, Nederland, Ierland, Roemenië en Zwitserland.

top

Technische keuring

Technische keuring Vlaanderen

Vanaf 25/03/2020 start een noodplan voor de technische keuring in Vlaanderen.

De duurtijd van deze noodmaatregelen is momenteel niet gekend en is afhankelijk van de evolutie van de coronacrisis.

Het noodplan ziet er als volgt uit:

Verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden

De belangrijkste noodmaatregel bestaat erin dat de termijn voor keuring met 4 maanden wordt verlengd.  Deze verlenging is van toepassing op alle voertuigen die een keuring moe(s)ten ondergaan tussen 13 maart 2020 en dag volgend op de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen (en niet 1 maand na het einde van de noodmaatregelen).

Dit uitstel is evenwel niet van toepassing voor herkeuringen.

Niet alle herkeuringen worden uitgevoerd

De voertuigen waarvoor een keuringsbewijs werd uitgereikt met een geldigheidsduur van 3 maanden of 15 dagen uitsluitend omwille van een of meerdere van volgende gebreken: het afstellen van de lichten, uitlaatgassen, de vervanging van de voorruit, de ruitenwissers, de spiegels, de lichten, de remblokken en het herstellen van het koetswerk worden niet herkeurd en moeten enkel het voorwerp uitmaken van een administratieve herkeuring, op voorwaarde dat het attest door een herstellingsdienst voor voertuigen volledig ingevuld en ondertekend werd.
Deze administratieve herkeuring moet plaatsvinden binnen een periode van 4 maanden, te rekenen vanaf de dag volgend op de einddatum van de noodmaatregelen.
Het attest moet zich samen met het keuringsbewijs aan boord van het voertuig bevinden.

Beperkte dienstverlening voor bedrijfsvoertuigen (+ 3, 5 Ton) en prioritaire voertuigen

Het is belangrijk om te vermelden dat de verlenging van de termijn voor keuring met 4 maanden ook voor deze voertuigen van toepassing is.

De keuringscentra zullen evenwel de mogelijkheid voorzien om bedrijfsvoertuigen en prioritaire voertuigen te keuren.
Voor bedrijfsvoertuigen kunnen alle keuringen worden uitgevoerd: eerste keuring, periodieke keuring, herkeuring, administratieve keuring. Maar, een periodieke keuring zal enkel worden uitgevoerd indien de geldigheid van het keuringsbewijs binnen de 8 kalenderdagen komt te vervallen of indien de geldigheid van het keuringsbewijs is vervallen.

Welke keuringen worden NIET uitgevoerd tijdens de periode van de noodmaatregelen?

•    Tweedehandskeuringen
•    Eerste en periodieke keuringen van personenwagens (inclusief oldtimers) en voertuigen ≤3.5 ton
•    Keuring Na Ongeval
•    Oldtimerkeuringen
•    Homologatiekeuringen en validatieprocedures
•    Periodieke keuringen van landbouwvoertuigen.

Enkel keuringen op afspraak

Alle keuringen en herkeuringen zijn alleen mogelijk na afspraak.
Neem hiervoor contact op met de erkende onderneming voor autokeuring in uw regio:

AIBV:                              www.aibv.be
Groep Autoveiligheid:    www.autoveiligheid.be 
KM:                                 www.km.be
SBAT:                             www.sbat.be

 

Technische keuring Brussel

Er zijn nog geen noodmaatregelen aangenomen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 top

Bijkomende coronamaatregelen

Ondersteuningsmaatregelen

Het overzicht van de steunmaatregelen op zowel federaal als gewestelijk niveau kunt u hier terugvinden.

Callcenter

Indien u vragen heeft over bepaalde steunmaatregelen kan u het RSVZ contacteren via het corona-callcenter. Bel gratis naar 0800 12 018 – Elke werkdag van 8 uur tot 20 uur.

Het betreft de volgende steunmaatregelen:

 • Uitstel van betaling van socialezekerheidsbijdragen: zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen met een jaar uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen. De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. De aanvraag kan tot 15 juni 2020 worden ingediend.
 • Kwijtschelding verhogingen: zelfstandigen die hun voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal van 2020 niet tijdig voor 31 maart 2020 betalen, zullen omwille van de laattijdige betaling geen verhogingen moeten betalen. Hetzelfde geldt voor de laattijdige betaling van regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn.
 • Vermindering van voorlopige bijdragen: zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.
 • Vrijstelling van bijdragen: zelfstandigen in hoofdberoep die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020.

top

DIV

Gezien de huidige uitzonderlijke omstandigheden zijn de DIV-antennes en -loketten sinds 18/03/2020 gesloten.

Hierdoor is het aanvragen van duplicaten van kentekenplaten niet meer mogelijk.

De uitwisseling tussen de oude plaat en het duplicaat gebeurt immers meestal manueel aan het loket.

Indien een aanvraag voor een duplicaat plaat per post naar de DIV is gestuurd, ontvangt de aanvrager een brief waarin de situatie wordt toegelicht en waarin hem/haar wordt gevraagd een keuze te maken:

– Ofwel vraagt hij/zij nu om een nieuwe kentekenplaat,

– Ofwel wacht hij/zij en behoudt momenteel zijn huidige kentekenplaat, en vraagt later om een duplicaat.

Als de oude kentekenplaat bij de aanvraag per post is gevoegd, wordt het duplicaat uiteraard via Bpost naar de aanvrager verstuurd.

top

LEZ

De Stad Antwerpen heeft beslist om tijdelijk geen boetes uit te schrijven voor het binnenrijden van de lage-emissiezone met een niet-toegelaten voertuig bij een essentiële verplaatsing. Dit geldt voor alle niet-toegelaten voertuigen die sinds 14 maart de zone binnenreden. Ook in Gent blijven de camera’s actief, maar er worden tijdelijk geen boetes meer uitgeschreven. Deze maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 18 maart en blijft gelden zolang de federale crisismaatregelen van kracht zijn. Rijd je in de LEZ met een niet-toegelaten voertuig, dan zal je in plaats van een boete een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat het om een tijdelijke maatregel gaat zolang de strengere coronamaatregelen van kracht zijn. Meer info, klik hier.

top

Tewerkstelling

Tijdelijke werkloosheid overmacht

Alle gedane, lopende en nieuwe aanvragen, te rekenen vanaf 13 maart, worden behandeld als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. De aanvraagprocedure wordt sterk vereenvoudigd door middel van 1 unieke aanvraag, waarin ook de persoonsgegevens worden opgenomen, en waarbij “corona” als enige reden wordt opgegeven. Er is niet gesproken over de duur van deze maatregel, maar de regering evalueert de noodzaak ervan in functie van het verdere verloop van de Coronacrisis en de impact ervan op de bedrijfswereld.

Alle werknemers krijgen bovenop de uitkering tijdelijke werkloosheid, die door een eerdere maatregel al werd verhoogd naar 70%, een aanvullende vergoeding van 5,63 EUR/dag. Deze vergoeding wordt betaald en ten laste genomen door de RVA. De Minister maakt zich sterk dat alle uitkeringen, samen met de aanvullende vergoeding in april worden uitbetaald. Voor diegenen waarvoor dat niet lukt, zal een voorschot van 1450 EUR worden betaald.

Door onze flash van 20 maart 2020 werd u op de hoogte gebracht van de vereenvoudiging die werd doorgevoerd in de aanvraagprocedure voor tijdelijke werkloosheid, direct of indirect veroorzaakt door de overheidsmaatregelen, genomen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Het aantal bedrijven die een aanvraag hadden ingediend voor economische werkloosheid of werkloosheid wegens overmacht, was op korte tijd sterk toegenomen. De regering heeft daarom beslist de procedure voor de aanvraag werkloosheid omwille van het coronavirus te vereenvoudigen en dit vanaf 13 maart 2020 (retroactief).

De RVA heeft intussen een algemeen bericht gepubliceerd op haar website over de wijzigingen dat u hier kan raadplegen.

top

PC 226 bedienden: NAR cao 147 economische werkloosheid

De sociale partners hebben op 18 maart 2020 in de Nationale Arbeidsraad aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst nr. 147 afgesloten tot vaststelling van een regime van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden1 bij gebrek aan werk als gevolg van de coronacrisis. Deze cao biedt een juridisch kader zodat ondernemingen in moeilijkheden door de coronacrisis zelfs zonder sectorale regeling toch een beroep kunnen doen op economische werkloosheid voor hun bedienden, en dat eenvoudiger en sneller, te weten zonder de noodzaak een ondernemingscao te sluiten of ondernemingsplan op te stellen.

De tekst van cao nr. 147 van 18 maart 2020 is te vinden op de website van de NAR. Een document met meer informatie vindt u hier.

top

PC 140.05: Coronamaatregelen voor verhuisfirma’s

Op 18 maart 2020 werd het MB gepubliceerd met betrekking tot dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De integrale tekst vindt u hier.

De PC’s 140.03, 140.04 en 226 zijn opgenomen als “essentiële sectoren” beperkt tot “personenvervoer, wegvervoer en logistiek”.

Paritair comité 140.05 staat niet in de lijst van “essentiële sectoren/bedrijven”. Zij vallen dus onder het regime van niet-essentiële bedrijven.

Artikel 2 stelt dat telethuiswerk verplicht is voor alle niet-essentiële bedrijven voor alle personeelsleden wiens functie zich ertoe leent.
Voor de functies waar telethuiswerk niet kan worden toegepast, moeten de bedrijven de nodige maatregelen nemen om de naleving van de regels van social distancing te garanderen: 1,5 m afstand houden minimum tussen elke persoon. Deze regel is eveneens van toepassing op het vervoer georganiseerd door de werkgever.

De niet-essentiële bedrijven die in de onmogelijkheid zijn om voormelde maatregelen te respecteren moeten sluiten.

Op onze website kan u een overzicht vinden van de steunmaatregelen om de financiële lasten van deze maatregelen te ondersteunen klik hier.

Kan men nog verhuizen ?
Volgens de officiële website van de Belgische overheid, klik hier,  is het antwoord op deze vraag:
” ja, dringende verhuizingen kunnen doorgaan. Het aantal helpers moet wel beperkt worden, bij voorkeur tot de personen met wie men onder één dak woont en men moet de basishygiëneregels en sociale afstand opvolgen. ”
Verhuizers zitten vaak met meerderen in de cabine en kunnen niet altijd de 1,5 meter tijdens de activiteiten garanderen (bv. meubels dragen). In dat geval zit er inderdaad onder de huidige wetgeving niets anders op dan te sluiten. Men zou ook creatieve oplossingen kunnen zoeken om toch te voldoen aan de vereisten van social distancing ( bv. in aparte voertuigen de verplaatsing maken, alternatieve manieren om goederen alleen of met voldoende afstand tussen de personen (min 1,5 meter) te verplaatsen).
Gelieve rekening te houden met deze strenge regels om uw administratief personeel, uw werknemers op het terrein en uw klanten maximaal te beschermen!

Indien uw firma in de onmogelijkheid is om de naleving op elk ogenblik te garanderen dan kunt uw activiteiten niet verder zetten maar kunt u een beroep doen op de nieuwe maatregelen van de RVA aangaande de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

Deze drastische maatregelen hebben als doel de curve te vlakken en de capaciteit van onze gezondheidszorg niet te overbelasten.

Voor de “essentiële bedrijven” (o.a. PC 140.03,140.04 en 226) geldt dat “in de mate van het mogelijke” telethuiswerk moet gebeuren en social distancing moet toegepast worden, iets soepeler.

top

Mentale ondersteuning werknemers

Het coronavirus en de maatregelen die ermee gepaard zorgen mogelijks voor extra stress en zorgen. Niet alleen voor werkgevers maar ook voor werknemers. Om het welzijn van de werknemers en hun werkprestaties te ondersteunen, kan er beroep gedaan worden op enkele kanalen voor mentale ondersteuning:

 • Er werd een callcenter opgericht door de overheid om allerlei vragen over het coronavirus te beantwoorden. De werknemer kan hiervoor bellen naar het nummer: 0800 14 689. Men kan via dit telefoonnummer worden doorverbonden met een hulpverlener voor psychosociale bijstand. De diensten zijn bereikbaar van 8 tot 20 uur en zijn gratis;
 • Ook Teleonthaal biedt een dergelijke dienst aan. Er kan 7/7, 24u/4u gratis gebeld worden naar het nummer 106. Chatten kan op woensdag vanaf 15u, op andere dagen vanaf 18u. Meer informatie kan u raadplegen via deze link;
 • Vlaams centrum voor hulpverlenging (VCVH) voorziet gratis 24/7 voor alle werknemers die nood aan psychosociale ondersteuning hebben. Via het centrale nummer kunnen uw werknemers 24/7 een psycholoog bereiken. Het VCVH is een dynamische VZW bestaande uit een netwerk van psychologen en hulpverleners die beschikken over een ruime ervaring en uitgebreide bagage in hun vakgebied. Dit is een privaat initiatief terwijl de vorige twee opties overheidsdiensten zijn. Meer info vindt u op www.vcvh.be.

Tijdelijke stilstand voertuigen

Wij hebben de bevestiging gekregen van de Vlaamse Belastingdienst dat u de verkeersbelasting kan stopzetten voor voertuigen die voor onbepaalde tijd stilstaan, en dit zonder bijkomende kosten.

De verkeersbelasting (en ook de stopzetting hiervan) gebeurt per kalendermaand. Dit betekent dat als u vandaag de verkeersbelasting stopzet en pas midden april opnieuw activeert, u geen verkeersbelasting zal betalen voor de volledige maand maart en voor de maand april zal u voor de volledige maand wel verkeersbelasting betalen.

Opgelet! Vergeet zeker niet om het voertuig opnieuw aan te geven voor de verkeersbelasting vooraleer u het opnieuw gebruikt op de openbare weg.

U kan de verkeersbelasting stopzetten en activeren ofwel via het webportaal van de Vlaamse Belastingdienst (met autorisatiecode) of met de formulieren die u terugvindt onder de rubriek “Formulieren & modellen – Accijnzen-Verkeersbelasting-kmheffing” van FebWeb, klik hier.

top

Haven van Antwerpen

PSA

In lijn met de instructies van de federale overheid zijn er enkele bijkomende maatregelen getroffen betreffende de aanwezigheid van het aantal chauffeurs in de lokettenzalen op de verschillend sites.

Afgesproken is volgende:

 • Maximaal de helft van het aantal beschikbare SSD’s is operationeel
  •  7 ipv 14 op 1742
  •  1718 is niet bemand
  •  5 ipv 10 op 869
  •  5 ipv 10 op 913
 • De SSD’s die worden afgezet zullen worden aangeduid met “out of service” (zie bijlage)
 • Wachtrij voor het gebouw handhaven mits respecteren van onderlinge afstand (zie bijlage)
 • Wij vragen hierin om zelfdiscipline en goed burgerschap!

top

Scanning containers

Tot nader order en vanaf dinsdag 24/3/2020 worden de openingsuren van de vaste scanners op de 2 grensinspectieposten aangepast. Vaste scanners zullen dan operationeel zijn van 7u tot 17u. De maatregel werd reeds overlegd en goedgekeurd binnen de stuurgroep van het Nationaal Forum.

De verificatiediensten van de 2 grensinspectieposten blijven wel operationeel tussen 6u en 22u. Wanneer containers worden aangeboden voor controle tussen 6u en 7u of van 17u tot 22u wordt er gecontroleerd volgens de noodprocedure. D.w.z. onmiddellijk aanbieden bij het verificatieteam. Voor selecties ‘enkel scan’ dienen de containers verplicht aangeboden te worden tussen 7u en 17u.

top

DP World Antwerp

DP World Antwerp heeft enkele maatregelen genomen om chauffeurs beter te beschermen. Er wordt gecommuniceerd over de hygiënemaatregelen, alles wordt regelmatig gereinigd, de zeepdispensers worden regelmatig aangevuld en er zijn maatregelen in voege om de social distancing te kunnen respecteren. Er wordt aan chauffeurs gevraagd om afstand te bewaren, regelmatig hun handen te wassen en de maatregelen die uithangen, te respecteren.

top

 

Print This Page
Febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners