Belastingvrije meerwaarden op bedrijfsvoertuigen blijven toch van kracht

De hervorming van de vennootschapsbelasting hield voor de transportsector een wel heel onaangename verrassing in. Om de verlaging van de vennootschapsbelasting te kunnen financieren, had de federale regering in het kader van het Zomerakkoord in alle stilte beslist om vanaf 2020 het artikel 44 bis uit het Wetboek van de inkomstenbelastingen te schrappen. Krachtens dit artikel worden de meerwaarden op trekkers, vrachtwagens, aanhangwagens en opleggers beschouwd als volledig van belasting vrijgestelde inkomsten, wanneer een bedrag gelijk aan de verkregen schadevergoeding (na een ongeval) of de verkoopwaarde herbelegd wordt in bedrijfsvoertuigen die aan bepaalde ecologische normen voldoen.
Febetra had hevig protest geuit. Met succes. Eind verleden week heeft de federale regering immers beslist om haar eerder genomen beslissing terug te draaien. De belastingvrije meerwaarden zullen ook na 2020 van kracht blijven. De lijst met criteria waaraan voertuigen waarin geherinvesteerd wordt, moeten voldoen, zal wel geactualiseerd worden. Dat is normaal, vermits de huidige lijst die al bijna 20 jaar oud is, inderdaad voorbijgestreefd is. Febetra heeft alvast gevraagd om actief betrokken te worden bij de werkzaamheden voor de opmaak van de lijst met de nieuwe criteria.

febetra
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners
Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners